Planprogram

Planprogram

Ett planprogram redovisar på ett översiktligt sätt den tänkta fysiska strukturen för ett avgränsat område inom kommunen. Planprogrammet ska uttrycka kommunens utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt ange förutsättningar för kommande detaljplanearbete. Planprogram är inte juridiskt bindande dokument.

Vad är ett planprogram?

Syftet med planprogram är att tydliggöra vad översiktsplanens mål och intentioner innebär för det utvalda programområdet. Genom detta kan kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Ett program bryts sedan ned i flera detaljplaner, som mer detaljerat berättar om hur det ska se ut i området. Innan planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden samråder kommunen med myndigheter, sakägare och övriga berörda. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget.

Pågående planprogram

Just nu pågår arbetet med planprogram i Södertälje hamn, Södertälje syd Pershagen 1:4 och Weda Gasellen 1:26. Läs mer under pågående planprojekt.

 

Färdiga planprogram: