Planprogram

Södertälje kommun har tagit fram planprogram som i stora drag visar vad och var man får bygga i ett område, och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var vi ska bygga bostäder, butiker, vägar, parker eller torg.

Ett program bryts sedan ned i flera detaljplaner, som mer detaljerat berättar om hur det ska se ut i området. 


Planprogram för Södertälje stadskärna 2009-2029

Programmet för Södertälje stadskärna har det övergripande syftet att förmedla en helhetsbild av en möjlig utveckling av området. Därmed får arbetet goda förutsättningar för en optimal markanvändning i en väl fungerande helhet. Läs mer >


Planprogram för Enhörna

Detaljplaneprogrammet utreder förutsättningarna för ny vägsträckning samt bebyggelse runt den. Läs mer >


Planprogram för Norra Viksberg

Detaljplaneprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av komplettering med ny bostadsbebyggelse inom delar av området. Läs mer >


Planprogram för Visbohammar

Detaljplaneprogrammet är planeringsunderlag till pågående detaljplanearbetet för Visbohammar 1:27 m.fl. Läs mer >


Planprogram för Almnäs

Detaljplaneprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse och område för företagsetableringar. Kommunstyrelsen godkände genomfört programsamråd 2013-02-01. Läs mer >


Bårstafältet, Bårsta

Programet innebär en förtätning av staden med nya bostäder, förskola och handel. Läs mer >


Vy över Östertälje station
Planprogram för Östertälje

Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Nu har ett planprogram för området tagits fram, i syfte att ta ett samlat grepp kring stadsdelen. Läs mer >