Planprogram för Almnäs

Planprogram för Almnäs

Ett program för Almnäsområdet har upprättats med syfte att klarlägga förutsättningarna för och konsekvenserna av föreslagen utbyggnad på en övergripande nivå. I programmet föreslås i första hand utbyggnad av ytkrävande verksamheter med behov av goda logistiska förhållanden samt en möjlig bostadsutbyggnad på längre sikt. Programmet innehåller även Södertälje kommuns förslag till hur strandskyddets utbredning bör se ut inom programområdet.

De första detaljplanerna för en del av Almnäsområdet antogs av kommunfullmäktige 17 december 2015.

  • Almnäs 5:2 m.fl. - Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-01-12. Laga krafthandlingar finns under gällande detaljplaner.
  • Del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a) - Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-01-12. Laga krafthandlingar finns under gällande detaljplaner.
  • Del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a) - Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-04-20. Laga krafthandlingar finns under gällande detaljplaner. 

Pdf-filen för hela programhandlingen har en storlek om 30 MB finns den även uppdelad i tre delar. Om du har problem att ladda ner någon av dokumenten kan du skicka efter kopior av handlingarna genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret via e-postadress.