Planbesked

Ett möte i stadshuset

Du som vill att kommunen ska ta fram en ny detaljplan, ändra eller upphäva en befintlig detaljplan, ska göra en ansökan om planbesked.

Genom ett planbesked får du svar på om kommunen har avsikt att inleda ett planarbete eller inte. Samhällsbyggnadskontoret bereder din ansökan genom en planbeskedsprocess. 

Hur går processen till?

Ansökan bereds i en förprövningsgrupp bestående av samlade kompetenser från kommunens olika kontor. Vid behov remitteras ansökan till stadsantikvarie för yttrande avseende kulturmiljön. Efter att förprövningsgruppen hanterat ärendet förankras bedömningen i samhällsbyggnadskontorets styrgrupp för att slutligen gå upp för politiskt beslut i berörd nämnd. Beslutet kan bli positivt eller negativt.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast fyra månader från  komplett ansökan. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Avgift tas ut för såväl positiva som negativa beslut. För ärenden som återkallas och inte får beslut i nämnd tas en administrativ avgift ut.

Enkel processpil 2022.png

Hur går bedömningen till?

Lagstiftningar och kommunens styrande dokument är vägledande i bedömning av planbesked. Varje ansökan bedöms från fall till fall. Avvägningarna redovisas i form av checklista som förprövningsgruppen använder samt tjänsteskrivelse. 

I menyn till höger kan du läsa mer om kommunens vanligaste styrdokument.


Positivt planbesked

Vid ett positivt planbesked får sökande en preliminär bedömning om när planarbetet kan starta och vara klar. Ärendet hamnar i en kölista hos planenheten. Kommunen startar sedan igång ett detaljplanearbete där lämpligheten av sökt åtgärd prövas. 

Ett positivt planbesked är inte juridiskt bindande och är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.


Negativt planbesked

Ett negativt planbesked innebär att kommunen bedömt att ansökan inte är lämplig att pröva i en detaljplan. Motiveringen till beslutet framgår i kommunens beslutsunderlag (tjänsteskrivelse och förprövningsgruppens checklista) samt nämndprotokoll. Beslutet kan inte överklagas. Avgift tas även ut för negativa beslut.


Exploatering på kommunal mark

Har du en idé om exploatering på kommunal mark? Ansökningar om planbesked på kommunens mark hänvisas till Exploateringsenheten - exploatering@sodertalje.se

Mer information

Planbeskedsprocessen i detalj

Följande processpil beskriver de olika hållplatserna för hur kommunen bereder din ansökan om planbesked.

 

Planbeskedsprocess extern ny2022.png

Avgifter

Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked, vid såväl positiva som negativa beslut. Avgiften för planbesked är mellan 9-18 000 Kr enligt kommunens plantaxa för 2022. 

Vid ett positivt planbesked tillkommer det sedan en kostnad för upprättandet av detaljplanen när denna påbörjas. Kostnaden regleras i ett plankostnadsavtal mellan beställaren och kommunen. 

 

Hur lång tid tar det att upprätta en detaljplan?

Hur lång tid en detaljplanprocess tar varierar och beror främst på detaljplanens omfattning och dess komplexitet. Ändring eller upprättande av ny detaljplan kan ta mellan 2-5 år att färdigställa. 

Skicka in ansökan om planbesked via e-post till sbk.plan@sodertalje.se

Det går också bra att posta din ansökan till:

Södertälje kommun
Planenheten
151 89 Södertälje