Tomt och mark

Södertälje kommun är en stor markägare inom kommunen. Har du frågor som rör mark som kommunen äger ska du kontakta enheten projekt- och exploatering.

På kommunens karttjänst är det möjligt att se exakt vilken mark som är kommunal och inte. Observera dock att Södertälje kommun endast är ansvarig för den mark som ägs av kommunen.

En fastighet är ett avgränsat markområde. Är du intresserad av vem som äger en viss fastighet eller har någon annan fastighetsrättslig fråga ska du kontakta den kommunala Lantmäterimyndigheten.

För frågor om tillfälliga markupplåtelser ska du kontakta enheten upplåtelser och tillstånd.

Markanvisning är rätten för en byggherre att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om att bygga ut ett visst markområde.

Om du vill veta hur markanvisningar går till i Södertälje kommun kan du läsa mer i vår markanvisningspolicy som finns i länk lite längre ner. 

Under 2016 tog vi fram en ny förstärkt markanvisningspolicy. Den uppdaterade markanvisningspolicyn beskriver hur markanvisningar går till och även hur vi ska granska de parter vi skriver avtal om markköp med.

Markanvisningsolicy

Markanvisningspolicy, populärversion

Intresselista för kommande markanvisningar

Om du vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är du välkommen att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

Politiskt är det antaget ett mål att vi ska bygga 20 000 bostäder på 20 år. Här presenterar vi pågående och kommande markanvisningar.

Pågående annonseringar

Just nu har vi ingen markanvisning ute för annonsering.

Kommande annonseringar 

Under 2018 kommer vi gå ut med en markanvisning för Liljevalchsgatan i området Mariekälla. Detaljplanen har pårbörjats och markanvisningen kommer ske vid samrådskedet via anbudsförfarande. Vi planerar för 50-100 nya bostäder i flerbostadshus och även utveckling av en ny stadsdelspark.

Avslutade annonseringar

 • Wij-området - Planarbete pågår
  Ett bostadsprojekt i Hölö tätort som beräknas ge bostäder, en ny förskola, centrum och ett särskilt boende.
 • Daldockan -  Urval avslutat. 
  Ett större centrumnära förtätningsprojekt som förväntas generera cirka 500-1000 bostäder.
 • Elverket - Urval avslutat. 
  Ett större centrumnära förtätningsprojekt som förväntas generera cirka 500-1000 bostäder.
 • Stora Ritorp - Urval avslutat.
  Fyra småhustomter i Ritorp.

Om du vill köpa mark av Södertälje kommun för att bygga ett eget hus så annonserar vi lediga tomter här.

För tillfället har vi inga tomter för försäljning till privatpersoner.

Den kommunala tomtkön har avskaffats från 2017 efter beslut av kommunfullmäktige. Läs mer om detta lite längre ner under Avveckling av tomtkön.

Inom de närmsta två åren kommer endast några få enstaka tomter att komma ut till försäljning. Kommunen kommer inte ha något större exploateringsområde för villabebyggelse redo för försäljning till privatpersoner inom den närmsta tiden. 

Tomter för villabebyggelse kan även köpas på den privata marknaden. Bland annat finns områdena Glasberga Sjöstad i Södertälje centralort och Kallfors i Järna tätort. 

Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala tomtkön ska läggas ned från och med 2017.

Ett informationsbrev kommer skickas ut till de som stod i tomtkön under januari månad. I detta brev kommer information om hur återbetalning av inbetald avgift för 2016 kommer administreras.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. Tomtkön avskaffas från 2017.
 2. Återbetalning görs av tomtköavgift för 2016 förutom till dem som köpt en tomt via kommunens tomtkö under året.
 3. Kommunens småhustomter säljs från 2017 genom a) en offentlig, områdesspecifik lottning vid större exploateringar (fler än 5 tomter) b) ett slutet anbudsförfarande till högstbjudande vid försäljning av enstaka tomter.

En tomträtt är mark kommunen äger och hyr ut. I kommunen finns cirka 400 tomträtter för bostadsändamål och 80 tomträtter för verksamheter.

Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att utnyttja marken på samma sätt som att du hade ägt den. I detta ligger även skyldigheter såsom till exempel snöröjning av intilligande trottoar.

Kommunen hyr ut tomträtter för bostäder i 60 eller 40 år i taget. Kommunen får enbart säga upp en tomträtt när upplåtelseperioden går ut.

Du som har en tomträtt betalar en årlig avgift, avgäld, som är en hyra för marken. Avgäldens storlek ändras var 10 eller 20 år och principerna för detta skiljer sig åt mellan tomträtter för småhus och för övriga tomträtter. Läs mer om detta och vad som gäller kring friköp under repsketive flik nedan. 

Kontaktperson för frågor som rör tomträtter är:

Exploateringsingenjör, Elin Persson

elin.persson@sodertalje.se.

Beslut har tagits politiskt om hur omprövning av ny tomträttsavgäld ska gå till. Det har även fattats beslut om riktlinjerna för friköp.

Tomträttsavgäld

Den årliga avgiften beräknas utifrån markens taxeringsvärde. Hur mycket du betalar i avgäld för din tomträtt omprövas var 10 eller 20 år enligt följande principer:

10-årig avgäldsperiod: Årlig avgäld = 3,25 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken

20-årig avgäldsperiod: Årlig avgäld = 3,5 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken

Överenskommelse om ny avgäld ska träffas senast ett år innan den nya avgälden kommer att börja gälla.

Friköpa tomträtt

Om du vill friköpa din tomträtt kan du göra det när som helst under upplåtelsetiden.

Priset för att friköpa tomträtter för småhusändamål ska vara 80 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken när det gäller småhustomter.

Vilket marktaxeringsvärde din fastighet har framgår av fastighetsregistret och det tas fram av Skatteverket. Kontakta Skatteverket eller Lantmäterimyndigheten för uppgift om detta.

Övriga tomträtter inkluderar tomträtter för verksamheter och för flerbostadshus. För dessa gäller samma regler.

Tomträttsavgäld

Den årliga avgiften beräknas utifrån ett uppskattat marknadsvärde på marken. Hur mycket du betalar i avgäld för din tomträtt omprövas var 10 eller 20 år enligt följande principer:

10-årig avgäldsperiod: Årlig avgäld = 3,25 procent av ett uppskattat markvärde på fastigheten

20-årig avgäldsperiod: Årlig avgäld = 3,5 procent av ett uppskattat markvärde på fastigheten

För att komma fram till det uppskattade värdet på marken utgår vi ifrån försäljningar och omregleringar i närtid i närområdet. Finns inte detta tillgängligt görs en oberoende värdering.  

Överenskommelse om ny avgäld ska träffas senast ett år innan den nya avgälden kommer att börja gälla.

Friköpa tomträtt

Om du vill friköpa din tomträtt kan du göra det när som helst under upplåtelsetiden.

Priset för att friköpa tomträtter för övriga ändamål är ett uppskattat marknadsvärde.

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Södertälje? Eller är du redan etablerad här och vill utveckla din verksamhet?

Södertälje kommun erbjuder kvalificerad kostnadsfri service för dig som vill etablera, expandera eller utveckla ditt företag i Södertälje. Läs mer om detta på kommunens företagsportal.

Kontakta vår etableringsstrateg Michael Johansson, michael.johansson@sodertalje.se, 08-523 013 05 

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats för hållbar kost- och matproduktion.

I framtiden tror vi att det blir nödvändigt att odla ännu mer ätbara matvaror i Södertälje. En orsak är att förändringar i klimatet kan försämra möjligheterna att odla mat i andra delar av världen. Länder som vi i dag importerar grönsaker och andra livsmedel från.

Vi vill främja ekologiskt jordbruk och prioriterar att köpa in ekologiska livsmedel till våra verksamheter. För att garantera produktionen av närproducerade livsmedel ska vi ta fram en odlingsstrategi för odling på landsbygden och i staden.

Värna jordbruksmark

Jordbruksmarken ska värnas i enlighet med översiktsplanen, exempelvis ska nybyggnation i första hand planeras på annan mark inom tätorterna.

Vår brukbara mark ska successivt övergå till att användas för ekologisk produktion.

Vi vill öka antalet lokalt producerade ekologiska grödor, stärka den biologiska mångfalden samt hitta nya mötesplatser och upplevelser för alla som bor i kommunen.

Lämna åsikter

Har du åsikter, idéer och tankar som kan bidra till att öka och underlätta för odling i kommunen – hör av dig till odling@sodertalje.se.

Läs mer om inriktningen och ramarna för Odlingsstrategin.