Tomträtter

Mora torp

I kommunen finns cirka 250 tomträtter för bostadsändamål och ett antal tomträtter för verksamheter. Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att, mot en avgift, utnyttja marken på samma sätt som att du hade ägt den.

Du som har en tomträtt betalar en årlig avgift, avgäld, som är en hyra för marken. Avgäldens storlek ändras var 10 eller 20 år och principerna för detta skiljer sig åt mellan tomträtter för småhus och för övriga tomträtter. Kommunen får enbart säga upp en tomträtt när upplåtelseperioden går ut.

Tomträtter för småhusändamål

Tomträttsavgift

Den årliga avgiften beräknas utifrån markens taxeringsvärde. Hur mycket du betalar i avgift för din tomträtt omprövas var 10 eller 20 år enligt följande principer:

10-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,0 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken

20-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,0 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken.

Överenskommelse om ny avgift ska ha tecknats senast ett år innan den nya avgiften kommer att börja gälla.

Friköpa tomträtt

Om du vill friköpa din tomträtt kan du göra det när som helst under upplåtelsetiden. Använd gärna vår blankett Blankett intresseanmälan

Priset för att friköpa tomträtter för småhusändamål ska vara 80 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken när det gäller småhustomter.

För att få veta vilket marktaxeringsvärde din fastighet har kan du kontakta Skatteverket för uppgift om detta.

Sälja tomträtt

Om du tänker sälja eller överlåta din tomträtt till någon annan behöver du göra en anmälan både till oss på Södertälje kommun och till Lantmäteriet.

 

Tomträtter för verksamheter och flerbostadshus

Tomträttsavgift

Den årliga avgiften beräknas utifrån ett uppskattat marknadsvärde på marken. Hur mycket du betalar i avgift för din tomträtt omprövas var 10 eller 20 år enligt följande principer:

10-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,25 procent av ett uppskattat markvärde på fastigheten.

20-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,5 procent av ett uppskattat markvärde på fastigheten.

För att komma fram till det uppskattade värdet på marken utgår vi ifrån försäljningar och omregleringar i närtid i närområdet. Finns inte detta tillgängligt görs en oberoende värdering.  

Överenskommelse om ny avgift ska ha tecknats senast ett år innan den nya avgiften kommer att börja gälla.

Friköpa tomträtt

Om du vill friköpa din tomträtt kan du ansöka om det när som helst under upplåtelsetiden.

Priset för att friköpa tomträtter för verksamheter eller flerbostadshus bestäms utifrån ett uppskattat marknadsvärde.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det att friköpa min tomträtt?

Kommunstyrelsen har beslutat att tomträttshavare som har ett småhus får friköpa sin tomträtt för 80 % av det aktuella taxeringsvärdet av marken. Det gäller tills kommunstyrelsen beslutar något annat.

Hur går jag till väga om jag vill friköpa min tomträtt?

Om du äger en tomträtt som du är intresserad av att köpa så kan du anmäla ditt intresse för friköp genom att fylla i vår blankett ”Intresseanmälan friköp av tomträtt”. Skicka sedan blanketten till kommunen så kommer vi att höra av oss och ge dig ett besked.

När höjs min tomträttsavgäld? Vad kommer den nya avgälden att bli?

Mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren finns ett tomträttsavtal. Detta avtal omförhandlas regelbundet.  Om det är en bostadsfastighet så använder vi ofta 10-årsperioder. För att veta när just ditt avtal ska omregleras så måste du läsa ditt tomträttsavtal. När vi ska räkna fram den nya avgälden för tomträtter för bostäder så utgår vi från taxerat markvärde och multiplicerar den med en avgäldsränta som vi hämtar från rättspraxis, fn 3 %. Det är Mark och miljööverdomstolen som prövar fastighetsrättsliga mål om tomträttsavgälder och som därigenom ger oss vägledning.

Vad får jag lov att göra på min tomträtt?

En tomträtt likar fastighetsägande på många sätt. Tomträttshavaren kan tex ta ut pantbrev eller hyra ut sitt Attefallshus. Men det finns skillnader. Avtalsförhållandet mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren har karaktären av ett nyttjanderättsavtal och därför behöver tomträttshavaren tillstånd från fastighetsägaren för vissa aktiviteter. Om tomträttshavaren vill göra ombyggnad som kräver bygglov så ska den först godkännas av fastighetsägaren.

Vad är det för skillnad mellan att äga en fastighet och att ha en tomträtt?

Kommuner som vill uppmuntra till bostadsbyggande eller byggande av lokaler för verksamheter kan ”hyra” ut mark som tomträtter. En tomträtt är en nyttjanderätt som gäller tillsvidare, men ”hyran” - den sk avgälden - bestäms för en period i taget. Ofta handlar det om perioder på 10 eller 20 år. För den som vill bygga är det ekonomiskt förmånligt med tomträtter eftersom de inte behöver betala för ett fastighetsköp, men ändå får tillgång till mark. Om tomträttshavaren säljer sin tomträtt (nyttjanderätt) så tar den nya tomträttshavaren över tomträttsavtalet.

Finns det några lediga tomträtter?

Kommunen upplåter idag inga nya enskilda tomträtter för privatpersoner eller för företag. Det kan hända, vilket är ytterst sällan, att kommunen planerar ett helt område och att man då upplåter fastigheterna med tomträtt. I sådant fall går vi ut på den öppna marknaden med tomträtter så att alla har samma möjligheter till tomträtt.

Finns det en kö för tomträtter?

Vi har inget kösystem för tomträtter eller tomter överlag. De tomträtter som kommunen har idag är alla upplåtna till tomträttsinnehavare. Om en tomträttsinnehavare vill sälja sin tomträtt görs det privat, antingen via mäklare eller på annat sätt.