Tomträtter

I kommunen finns cirka 400 tomträtter för bostadsändamål och 80 tomträtter för verksamheter. Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att, mot en avgift, utnyttja marken på samma sätt som att du hade ägt den.

Du som har en tomträtt betalar en årlig avgift, avgäld, som är en hyra för marken. Avgäldens storlek ändras var 10 eller 20 år och principerna för detta skiljer sig åt mellan tomträtter för småhus och för övriga tomträtter. Kommunen får enbart säga upp en tomträtt när upplåtelseperioden går ut.

Tomträttsavgift

Den årliga avgiften beräknas utifrån markens taxeringsvärde. Hur mycket du betalar i avgift för din tomträtt omprövas var 10 eller 20 år enligt följande principer:

10-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,25 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken

20-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,5 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken.

Överenskommelse om ny avgift ska ha tecknats senast ett år innan den nya avgiften kommer att börja gälla.

Friköpa tomträtt

Om du vill friköpa din tomträtt kan du göra det när som helst under upplåtelsetiden.

Priset för att friköpa tomträtter för småhusändamål ska vara 80 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken när det gäller småhustomter.

För att få veta vilket marktaxeringsvärde din fastighet har kan du kontakta Skatteverket för uppgift om detta.

Tomträttsavgift

Den årliga avgiften beräknas utifrån ett uppskattat marknadsvärde på marken. Hur mycket du betalar i avgift för din tomträtt omprövas var 10 eller 20 år enligt följande principer:

10-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,25 procent av ett uppskattat markvärde på fastigheten.

20-årig avgiftsperiod: Årlig avgift = 3,5 procent av ett uppskattat markvärde på fastigheten.

För att komma fram till det uppskattade värdet på marken utgår vi ifrån försäljningar och omregleringar i närtid i närområdet. Finns inte detta tillgängligt görs en oberoende värdering.  

Överenskommelse om ny avgift ska ha tecknats senast ett år innan den nya avgiften kommer att börja gälla.

Friköpa tomträtt

Om du vill friköpa din tomträtt kan du ansöka om det när som helst under upplåtelsetiden.

Priset för att friköpa tomträtter för verksamheter eller flerbostadshus bestäms utifrån ett uppskattat marknadsvärde.