Kulturmiljöer

Naturbild över landsbygd i Södertälje med skog, vatten och hus.

Inventeringen av kulturmiljöer i Södertälje kommun beskriver kulturhistoriskt intressanta miljöer av särskilt värde i kommunen. Informationen i rapporterna är ett kunskapsunderlag för hantering av de kulturhistoriska värdena vid den fysiska planeringen av morgondagens Södertälje.

Inventeringen är ett vägledande kunskapsunderlag för beslut inom den fysiska planeringen inom kommunen men syftar även till att öka kunskapen och förståelsen hos kommunens invånare om kommunens historia och kulturarv. Det är ett gemensamt måldokument för bevarande och utveckling av vårt fysiska kulturarv med hänsyn till befintliga kulturhistoriska värden. Materialet ska jämställas med andra intressen.

Inventeringen beskriver ett urval av miljöer av höga kulturhistoriska värden med kommentarer om vad värdena består i och vägledningar för hur de kulturhistoriska värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Det är indelat i kommundelarna efter socknarna. Varje delrapport är utformad för att vara fristående.