Markförsäljning

Södertälje kommun är en stor markägare inom kommunen. Kommunen är en attraktiv plats att bo i och etablera företag i. Mycket tack vare dess plats med E4, E20, järnaväg och hamn. Men också för staden vid vattnet, landsbygden och naturen.

På kommunens karttjänst är det möjligt att se exakt vilken mark som är kommunal och inte. Observera att Södertälje kommun endast är ansvarig för den mark som ägs av kommunen.

Har du frågor som rör mark som kommunen äger tex ett visst markområde, ska du kontakta enheten Mark och exploatering -  fastighet@sodertalje.se

En fastighet är ett avgränsat markområde. Är du intresserad av vem som äger en viss fastighet eller har någon annan fastighetsrättslig fråga ska du kontakta den kommunala Lantmäterimyndigheten.

Så här jobbar vi med markanvisningar

Vad är en markanvisning?

Markanvisning är rätten för en byggherre att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om att bygga ut ett visst markområde.

Hur arbetar Södertälje kommun med markanvisning?

Om du vill veta hur markanvisningar går till i Södertälje kommun kan du läsa mer i vår markanvisningspolicy som finns i länk lite längre ner. 

Den uppdaterade markanvisningspolicyn beskriver hur markanvisningar går till och även hur vi ska granska de parter vi skriver avtal om markköp med.

Markanvisningspolicy

Markanvisningspolicy, populärversion

Riktlinjer markanvisningar i förtätningsområde

Riktlinjer för markanvisningar i större områden

Intresselista för kommande markanvisningar

Om du vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är du välkommen att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

Checklista för hållbart byggande

Södertälje kommun har infört riktlinjer för hållbart byggande i ett tidigt stadie. Redan i markanvisningsstadiet behöver du som exploatör följa våra riktlinjer genom att fylla i en checklista i samråd med kommunen för hur ett hållbart byggande kan genomsyra exploateringen.

Syftet är att uppnå en hållbar stadsutveckling och minska den totala miljöpåverkan av bygg- och fastighetsbranschen. Riktlinjerna tar avstamp i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Riktlinjerna består av en checklista inom olika teman som beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna:  social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Läs mer och se hela checklistan på PDF

Aktuella markanvisningar - Bostäder

Politiskt är det antaget ett mål att vi ska bygga 20 000 bostäder på 20 år. Här presenterar vi pågående och kommande markanvisningar.

Aktuella markanvisningar

Just nu har vi inga aktuella markanvisningar

Kommande markanvisningar

Spinnrocken
Fastigheten Spinnrocken 12 markanvisas genom en LOU-anpassad markanvisningstävling (dvs. med upphandling av hyresavtal för kommande parkeringsgarage). Här planeras för en större parkeringsanläggning (ca 300-350 p-platser) integrerad med centrumverksamhet i Södertäljes stadskärna. Markanvisningen planeras att ske efter plansamråd som beräknas ske under kvartal 3-4 2021.

Bårstafältet
Markanvisning för del av Bårsta 2:2 och Bårsta 2:5 ska tilldelas, men först måste vi göra åtgärder för att förbättra luftmiljön i närområdet. Marken direktanvisas efter intresseanmälningar och syftet är att uppföra flerbostadshus.

Rönnvägen
Delar av fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 kommer att tilldelas med markanvisning med anbud, under andra kvartalet 2021. Platsen planeras att förtätas med cirka 100-150 nya bostäder.

Intresselista för kommande markanvisningar

Om du vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är du välkommen att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

 

Markanvisningar under förhandling

Liljevalchshagen
Förhandling med HSB pågår om Del av Mariekälla 1:1 samt Gullpudran 1, som är en direktanvisning. Platsen ska förtätas med 50-70 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.

Sporren 1
Fastigheterna Sporren 1 och Rosenlund 1:27 ska direktanvisas och förhandlingar pågår med ByggVesta. Det ska blir bostäder i flerbostadshus.

 

Avslutade markanvisningar

Östertälje station
I februari 2019 fick Serneke projektstyrning direktanvisning för Östertälje station, del av Östertälje 1:15.

Avsikten är att utreda möjligheten att tillskapa uppåt 500 lägenheter i anslutning till Östertälje pendeltågsstation. I bottenplan är tanken att det ska finnas byggrätter för handel så att stationsområdet får ett serviceutbud. En mycket viktig förutsättning för byggrätten är att pendelparkeringen som finns i området bibehålls.

Läs mer om projektet här.

Rönnvägen
Delar av fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 på Rönnvägen tilldelades i början av 2019 på direktanvisning till FB Bostad, av område C. Övriga markanvisningsområden är ännu inte tilldelade (se ovan under kommande markanvisningar). Marken ska förtätas med ca 50 nya bostäder i rad/parhus.

Företagsetableringar

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Södertälje? Eller är du redan etablerad här och vill utveckla din verksamhet?

Södertälje kommun erbjuder kvalificerad kostnadsfri service för dig som vill etablera, expandera eller utveckla ditt företag i Södertälje. Läs mer om detta på kommunens företagsportal.

Kontakta vår etableringsstrateg Michael Johansson, michael.johansson@sodertalje.se, 08-523 013 05 

Verksamhetsmark

Moraberg Södertälje

Verksamhetsområde med ett strategiskt läge intill E4/E20

 • Ca. 350 olika verksamheter (år 2018)
 • Ca. 3600 arbetstillfällen (år 2018)
 • De mest framträdande branscherna är, bil, bygg, entreprenad, el, handel och lager

karta över moraberg med markerad etablering

Bilden:

Linjemarkerad område: Exploateringsförstudie klar, 110ha.

Grön cirkel: Berggtäkt intill E4/E20, klar ca. 2024, 9 ha. kontor

Röd cirkel: Väghyveln 10, Pågående Detaljplan, 5,7 ha

Blå cirkel: Fullmånen 2, 1,5ha, avvaktar trafiklösningar

Södertuna

Södertälje Kommun utreder nu förutsättningar för ett hållbart verksamhetsområde mellan Södertälje och Järna. Området avgränsas av Stambanan och E4. Samråd – Godkännande -2021 därefter detaljplanearbete

 • Området ägs och utvecklas av Södertälje kommun och Gerstaberg Gård AB & Catena
 • Programområdet är ca 250ha
 • Närhet till Scania, VW, AstraZeneca och Södertälje Hamn
 • Inriktning logistik och verksamhetsmark
 • Ostlänken planeras att gå igenom området

kart över järna med markerad företagsmark


Stockholm Syd/Almnäs

Området Stockholms Syd utvecklas tillsammans av Södertälje kommun, Nykvarns kommun, Smedberg Logistik, Catena, Stendörren, Kilenkrysset och Peab.

 • Schenker etablerar sig i Almnäs
 • Bra koppling till Södertälje hamn
 • Hotell, fordon, bageri, konferens och andra verksamheter i gång i dag

alnas.jpg

Bilden:

Gult område: Färdiga detaljplaner

Lila område: Pågående detaljplaner

Röd väg: Ny GC-väg Södertälje-Nykvarn

 

Tomt för villabebyggelse

För tillfället har vi inga tomter för försäljning till privatpersoner. Kommunen kommer inte heller ha något större exploateringsområde för villabebyggelse redo för försäljning till privatpersoner inom den närmsta tiden. Eventuella enstaka tomter för försäljning kommer att annonseras här.

Kommunens småhustomter säljs genom:
a) en offentlig, områdesspecifik lottning vid större exploateringar (fler än 5 tomter)
b) ett slutet anbudsförfarande till högstbjudande vid försäljning av enstaka tomter.

Kommunen har ingen tomtkö. Tidigare hade vi en tomtkö för privatpersoner men den avskaffades 2017 efter beslut av kommunfullmäktige.