Markförsäljning

Södertälje kommun är en stor markägare inom kommunen. Marken kan exempelvis säljas för exploatering, arrenderas ut en längre tid eller upplåtas tillfälligt för olika ändamål.

På kommunens karttjänst är det möjligt att se exakt vilken mark som är kommunal och inte. Observera dock att Södertälje kommun endast är ansvarig för den mark som ägs av kommunen.

Har du frågor som rör mark som kommunen äger tex ett visst markområde, ska du kontakta enheten Mark och exploatering

Sedan 2017 har inte Södertälje kommun någon tomtkö för försäljning av småhustomter.

En fastighet är ett avgränsat markområde. Är du intresserad av vem som äger en viss fastighet eller har någon annan fastighetsrättslig fråga ska du kontakta den kommunala Lantmäterimyndigheten.

Så här jobbar vi med markanvisningar

Vad är en markanvisning?

Markanvisning är rätten för en byggherre att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om att bygga ut ett visst markområde.

Hur arbetar Södertälje kommun med markanvisning?

Om du vill veta hur markanvisningar går till i Södertälje kommun kan du läsa mer i vår markanvisningspolicy som finns i länk lite längre ner. 

Den uppdaterade markanvisningspolicyn beskriver hur markanvisningar går till och även hur vi ska granska de parter vi skriver avtal om markköp med.

Markanvisningspolicy

Markanvisningspolicy, populärversion

Intresselista för kommande markanvisningar

Om du vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är du välkommen att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

Aktuella markanvisningar - Bostäder

Politiskt är det antaget ett mål att vi ska bygga 20 000 bostäder på 20 år. Här presenterar vi pågående och kommande markanvisningar.

Aktuella markanvisningar

Spinnrocken

Fastigheten Spinnrocken markanvisas genom en LOU-anpassad markanvisningstävling (dvs. med upphandling av hyresavtal för kommande parkeringsgarage). Här planeras för en större parkeringsanläggning (ca 300-350 p-platser) integrerad med centrumverksamhet i Södertäljes stadskärna. Ta del av mer information och lämna ditt anbud här.

Kommande markanvisningar

Bårstafältet

Markanvisning för del av Bårsta 2:2 och Bårsta 2:5 ska tilldelas, uppskattningsvis kvartal 3, 2020. Marken direktanvisas efter intresseanmälningar och syftet är att uppföra flerbostadshus.

Rönnvägen

Delar av fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 kommer att tilldelas med markanvisning med anbud, under andra kvartalet 2020. Platsen planeras att förtätas med cirka 100-150 nya bostäder.

Liljevalchshagen

Förhandling med HSB pågår om Del av Mariekälla 1:1 samt Gullpudran 1, som är en direktanvisning. Platsen ska förtätas med 50-70 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.

Sporren 1

Fastigheterna Sporren 1 och Rosenlund 1:27 ska direktanvisas och förhandlingar pågår med ByggVesta. Det ska blir bostäder i flerbostadshus.

 

Avslutade markanvisningar

Östertälje station

I februari 2019 fick Serneke projektstyrning direktanvisning för Östertälje station, del av Östertälje 1:15.

Avsikten är att utreda möjligheten att tillskapa uppåt 500 lägenheter i anslutning till Östertälje pendeltågsstation. I bottenplan är tanken att det ska finnas byggrätter för handel så att stationsområdet får ett serviceutbud. En mycket viktig förutsättning för byggrätten är att pendelparkeringen som finns i området bibehålls.

Läs mer om projektet här.

Rönnvägen

Delar av fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 på Rönnvägen tilldelades i början av 2019 på direktanvisning till FB Bostad, av område C. Övriga markanvisningsområden är ännu inte tilldelade (se ovan under kommande markanvisningar). Marken ska förtätas med ca 50 nya bostäder i rad/parhus.

Företagsetableringar

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Södertälje? Eller är du redan etablerad här och vill utveckla din verksamhet?

Södertälje kommun erbjuder kvalificerad kostnadsfri service för dig som vill etablera, expandera eller utveckla ditt företag i Södertälje. Läs mer om detta på kommunens företagsportal.

Kontakta vår etableringsstrateg Michael Johansson, michael.johansson@sodertalje.se, 08-523 013 05 

Tomt för villabebyggelse

För tillfället har vi inga tomter för försäljning till privatpersoner. Kommunen kommer inte heller ha något större exploateringsområde för villabebyggelse redo för försäljning till privatpersoner inom den närmsta tiden. Eventuella enstaka tomter för försäljning kommer att annonseras här.

Kommunens småhustomter säljs genom:
a) en offentlig, områdesspecifik lottning vid större exploateringar (fler än 5 tomter)
b) ett slutet anbudsförfarande till högstbjudande vid försäljning av enstaka tomter.

Kommunen har ingen tomtkö. Tidigare hade vi en tomtkö för privatpersoner men den avskaffades 2017 efter beslut av kommunfullmäktige.