Bygglov och andra åtgärder

En byggarbetsplats

Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka lov eller göra en anmälan. Vad du ska ansöka om och vad du får göra beskrivs i olika lagar och regler.

Här hittar du information om olika typer av tillstånd du kan behöva söka.

Om du vill få mer information om bygglov hittar du det hos Boverket.

Bygglovsguide

Du kan även få information via bygglovsguiden som är en informationstjänst där du i en handbok kan slå upp och läsa mer om flera av de begrepp som förekommer i bygglovsprocessen genom att följa denna Bygglovsguiden.

Rådgivning för dig som inte har ett pågående ärende.

Om du behöver rådgivning innan du skickar in ett bygglov eller en anmälan, eller har du kanske andra enklare frågor som du behöver vägledning i så finns nu möjligheten att boka ett möte med oss via telefon, teams eller fysiskt på plats. 

Hur gör du då?

 • Maila din fråga till oss på bygglov@sodertalje.se.
 • I ämnesraden anger du rådgivning och gärna en fastighetsbeteckning.
 • I mailet ska du sedan kortfattat beskriva din fråga.
 • Ange de kontaktuppgifter som du vill bli kontaktad på samt vilken typ av möte som du önskar ha med oss.

Efter att du har skickat in ditt mail till oss kommer du inom kort att bli kontaktad av våran rådgivare för att komma överens om en lämplig mötestid.

 

Vi hoppas att med denna rådgivning kunna hjälpa Er på bästa sätt inför era nya projekt!

 

Med vänliga hälsningar,

Bygglovenheten

Altaner

En altan kan kräva bygglov beroende på hur den är utformad, byggd och var den är placerad. Läs mer om bygglov för altaner och vilka krav en altan ska uppfylla på boverkets hemsida.

 

Anmälningspliktiga åtgärder

Exempel på ändringar du vill göra som kräver en anmälan och inte ett bygglov kan vara att du installerar en eldstad, eller ändrar planlösningen, eller gör ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i din byggnad. Här infomerar vi mer om några vanliga ändringar.

Läs också gärna våra checklistor och exempel, och mer om ansökningsprocessen för bygganmälningar och bygglov. Om det efter det fortfarande är något du undrar är du välkommen att höra av dig till oss på bygglovsenheten, till exempel genom att mejla till oss på bygglov@sodertalje.se.

Installation och ändring av kommunalt vatten och avlopp (VA)

Exempel på anläggningar för vatten och avlopp är ledningar, stenkistor, brunnar och infiltrationsbäddar.

Handlingar du behöver för anmälningar om vatten och avlopp

För att göra det lättare att söka lov har vi gjort checklistor för vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

Observera att du även måste göra en anmälan till Telge nät innan du kan ansluta en vatten- och avloppsanläggning till det kommunala nätet. Ansökan om tillstånd för enskilt vatten och avlopp lämnar du in till miljökontoret, läs mer om det under fastighetsägarens ansvar

Så handlägger vi anmälningar om vatten och avlopp

När samhällsbyggnadskontoret fått in en komplett anmälan ger vi dig ett startbesked och fastställer kontrollplanen. När du fått beslut om startbesked kan du börja med arbetet.

När arbetet är klart ska du lämna in de handlingar som står i startbeskedet, bland annat ett intyg om att kontrollplanen och startbeskedet har följts samt en tomtkarta (situationsplan) som visar var ledningar med mera har dragits.

När samhällsbyggnadskontoret fått alla handlingar får du ett slutbesked. När du fått slutbeskedet kan du börja använda din anläggning.

Kontakta ledningsägaren för att få reda på om det finns några andra ledningar i marken som kan skadas när arbetena genomförs. Du kan lägga in det som en kontrollpunkt i kontrollplanen.

Installation och ändring av ventilation

När du gör en ändring av ventilationen i en byggnad måste du göra en anmälan till bygglovsenheten. Det gäller både för en ny installation och för en väsentlig ändring av en ventilationsanordning.

Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad som är en väsentlig ändring av ett ventilationssystem.

Tänk på att en ändring av ventilationen också kan påverka brandskyddet i en byggnad. Även en sådan ändring måste du anmäla till bygglovenheten.

För att göra det lättare att göra anmälningar och söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

Ändring av planlösningar eller bärande konstruktioner

Du behöver göra en anmälan när du ska göra en väsentlig ändring av en byggnads bärande konstruktion eller om planlösningen påverkas avsevärt. Ett exempel på avsevärt ändrad planlösning är att slå ihop eller dela på lägenheter.

Handlingar du behöver för att anmäla ändring av konstruktion eller planlösning

För att göra det lättare att göra anmälningar och söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov. Ritningarna ska vara i skala 1:20 eller 1:50. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Skicka med ett förslag till kontrollplan som redovisar de kontroller som ska göras samt vem som ska utföra kontrollerna. På Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga. 

Ändring av brandskydd

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du göra en anmälan. Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad är:

 • förändrad brandcellsindelning
 • nya dörrar i en brandcellsgräns
 • förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
 • brandgasventilation som monteras ned eller tas ur drift
 • förändringar av brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem
 • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
Handlingar du behöver för att anmäla ändring som påverkar brandskyddet

För att göra det lättare att söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

Du behöver ha en planritning i skala 1:100 som redovisar var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösningen på lägenheten eller huset före och efter den planerade åtgärden.

Skicka också med ett förslag till kontrollplan som redovisar de kontroller som ska göras samt vem som ska utföra kontrollerna. På Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga.

Installation och ändring av eldstad och rökkanal

När du installerar ny eller ändrar en befintlig eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Innan du får påbörja installationen av eldstaden behöver du ett startbesked.
Som eldstad räknas bland annat braskamin, värmepanna, kakelugn, vedspis och kolgrill. Byte av kassett eller rökkanal kräver också anmälan. Om rökkanalen eller skorstenen dras på utsidan av fasaden måste du också ansöka om bygglov.

När installationen är klar ska du lämna in de handlingar/intyg som beslutet anger, bland annat ett intyg på att en sakkunnighetskontroll är utförd gällande brandskyddet av eldstaden/rökkanalen, inklusive tillträdesanordningar på tak. När begärda handlingar/intyg kommit in till byggnadsnämnden utfärdar vi ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked kan du börja använda din eldstad/rökkanal.

Från den 1 oktober 2019 gäller ändrade regler vid installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved.

De ändrade reglerna gäller utsläpp och verkningsgrad.

Reglerna gäller för fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar (vedspisar) och kökspannor. Reglerna har inte ändrats för kakelugnar och öppna spisar.

Du som redan har en vedspis, panna eller kamin installerad som eldas med pellets berörs inte av ändringen.

Ska du installera, renovera eller byta ut en kamin eller vedspis så gäller reglerna för ändring av byggnader.

I Boverkets byggregler finns kraven för utsläppsnivåer och verkningsgrad vid uppförande av nya byggnader. Läs mer om detta på boverkets hemsida.

För att göra det lättare att göra anmälningar och söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

Bygga nytt

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet. Ligger din fastighet utanför område med detaljplan är det översiktsplanen som är vägledande. Utöver detta gäller alltid plan- och bygglagen, BBR och PBF.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i kulturmiljöområden hittar du i inventeringen av kulturmiljöer. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen.

Läs mer om nybyggnad på Boverkets hemsida eller bygglovsguiden.

Bygga till

Innan du ansöker om bygglov för tillbyggnad behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet. Ligger din fastighet utanför område med detaljplan är det översiktsplanen som är vägledande. Utöver detta gäller alltid plan- och bygglagen, BBR och PBF.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i kulturmiljöområden hittar du i inventeringen av kulturmiljöer. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen.

Läs mer om tillbyggnad på Boverkets hemsida eller bygglovsguiden.

Bygglovbefriade åtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus kan utföra vissa åtgärder utan bygglov. Det gäller till exempel vissa typer av uteplatser som följer bestämda regler. Läs också mer under Mur, plank, pergola, staket och spaljé. För några typer av åtgärder behöver du göra en bygganmälan, som till exempel för Attefallshus, Attefallstillbyggnad, inredning av en ytterligare bostad, samt för takkupor.

Vi råder dig att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, till exempel genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se. Du måste alltid ha bygglov för åtgärder som utförs på byggnader och fastigheter som ingår i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, eller om det står i detaljplanen. Det gäller även för åtgärder som annars skulle vara bygglovbefriade.

Information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö hittar du i inventeringen av kulturmiljöer. Kulturområdena finns markerade på kartor i kulturinventeringen med en blå linje för närmiljö och en röd skraffering för kulturmiljöns kärnområde av bebyggelse. Riksintresse för kulturmiljövård finns markerad på en separat karta med brun linje och brun skraffering. Du hittar även information om kulturmiljöer och riksintressen i fördjupade översiktsplaner på Södertäljes hemsida.

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på karta.

Inom dessa områden krävs alltid bygglov för åtgärder som utförs på byggnader och fastigheter.

Ligger din fastighet inom ett område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens.

Altaner

Från och med 1 juli 2019 gäller undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. På boverkets hemsida kan du läsa mer om undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en altan ska vara bygglovsbefriad. Den 1 juli 2019 införs även undantag från krav på anmälan. De altaner som blir bygglovsbefriade kommer då inte heller att kräva någon anmälan, även om de till exempel berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Om altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller inom en fastighet som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö så behöver du ansöka om bygglov.

 

Anmälan av certifierad kontrollansvarig eller förslag till kontrollplaner

För att göra din anmälan av kontrollansvarig använder du blanketten anmälan av kontrollansvarig.  På Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga. 

För mindre projekt krävs inte någon kontrollansvarig, däremot ett förslag till kontrollplan som redovisar de kontroller som ska göras samt vem som ska utföra kontrollerna, se exempel.

Skicka in anmälan och handlingarna till:

Södertälje kommun

Bygglov

151 89 Södertälje

Attefallshus

Du kan bygga ett så kallat Attefallshus, antingen som komplementbyggnad eller komplementbostadshus, utan bygglov. Komplementbostadshuset kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad. Men du måste göra en anmälan och du måste invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet. Med anmälan ska du bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som för ett vanligt bygglov. Läs mer om vilka handlingar du behöver under Blanketter, exempel och checklistor.

Nya regler för komplementbostadshus 1 mars 2020.

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 kvadratmeter till 30,0 kvadratmeter. Utökningen till 30,0 kvadratmeter gäller endast för Attefallshus som är komplementbostadshus.

Ett Attefallshus får inte har högre totalhöjd än 4,0 meter. Totalhöjden räknas från markens medelnivå intill byggnaden.

Precis som med friggeboden kan du dela upp komplementbyggnaden i flera olika byggnader.

Ett Attefallshus som är ett komplementbostadshus för permanentboende ska uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet för små bostäder. Läs mer på Boverkets webbplats. Inmätning av arean görs på fasad.

Tänker du bygga Attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna ditt Attefallshus och att det får placeras närmare än 4,5 meter från dennes tomtgräns. Grannens medgivande ska skickas in tillsammans med din anmälan. Använd gärna blanketten grannemedgivande.

Du behöver bygglov om Attefallshuset ska uppföras närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark.

Attefallstillbyggnad

Du måste göra en anmälan med vilken du ska bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som för ett vanligt bygglov. Innan du får börja med byggarbetet måste du ha fått ett startbesked. Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in under Blanketter, exempel och checklistor.

Du får göra en bygglovbefriad tillbyggnad och bara en gång. Du får inte dela upp den på flera tillbyggnader. Tillbyggnaden får ha en bruttoarea om högst 15,0 kvadratmeter och måste göras lägre än bostadshusets nockhöjd. Observera att inmätning görs på fasad.

Om tillbyggnaden görs i ett plan betyder det att den får ha en byggnadsarea om 15,0 kvadratmeter. Görs den i två plan får den en byggnadsarea om 7,5 kvadratmeter. Görs den i tre plan får byggnadsarean vara 5,0 kvadratmeter. Observera att inmätning görs på fasad.

Tillbyggnaden kan göras som en utökning av boarean, där du gör ett rum större eller bygger till med ett ytterligare rum. Du kan också göra den som ett inglasat uterum eller som en takkupa.

Tänker du göra tillbyggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna din tillbyggnad och att den får placeras närmare än 4,5 meter från hens tomtgräns. Grannens medgivande ska skickas in tillsammans med din anmälan. Använd gärna blanketten grannemedgivande.

Du behöver bygglov om tillbyggnaden ska uppföras närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark.

Attefallstakkupa

Du måste göra en anmälan med vilken du ska bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som skulle krävas för ett vanligt bygglov. Innan du får börja med byggarbetet måste du ha fått ditt startbesked. Om du redan har en takkupa får du bara bygga en till utan bygglov. Om du redan har två takkupor får du inte bygga fler utan bygglov.

För att takkupan ska vara befriad från krav på bygglov får den inte innebära att du gör ingrepp i någon bärande konstruktion. Om du behöver avväxla eller kapa takstolar måste du ha bygglov för takkupan.

Balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel

Du behöver inte bygglov för att göra en liten balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

Tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen och får inte dominera befintlig byggnad. Det finns ingen begränsning på storlek och höjd på tillbyggnaden men krav på utformning och placering kan påverkas av bestämmelserna i detaljplan. Läs mer på Boverkets hemsida.

Du behöver ansöka om lov om tillbyggnaden ska göras på en särskilt värdefull byggnad eller om byggnaden eller området ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt värdefull miljö.

Information om vilka byggnader och fastigheter som ingår i kulturmiljöområden hittar du i inventeringen av kulturmiljöer på Södertäljes hemsida för kultur och fritid.

Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan så behöver du ansöka om bygglov för tillbyggnaden.

Tänker du göra tillbyggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna placeringen. Använd gärna blanketten för grannemedgivande och spara det påskrivna originalet så att du kan visa upp det för bygglovsenheten vid behov.

Även om åtgärden inte kräver bygglov så kan den kräva en anmälan. Detta gäller till exempel om åtgärden innebär en ändring av bärande konstruktion eller om tillbyggnaden väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Läs mer på Boverkets hemsida.

Containrar

Det krävs inte bygglov för en liten anläggning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde. Läs mer på Boverkets hemsida.

Om anläggningen placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne krävs grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna placeringen. Använd gärna blanketten för grannemedgivande och spara det påskrivna originalet så att du kan visa upp det för bygglovsenheten vid behov.

Anläggningen får inte strida mot gällande detaljplan.

Anläggningen får inte placeras vid en särskilt värdefull byggnad eller inom område som ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt värdefull miljö.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader får uppföras och byggas till utan bygglov i områden som inte omfattas av detaljplan. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov.

Läs mer i bygglovsguiden och på Boverkets webbplats.

Friggebod

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att bygga en så kallad friggebod. En friggebod är en liten komplementbyggnad som inte har högre totalhöjd än 3 meter och har en största byggnadsarea om 15 kvadratmeter. Totalhöjden räknas från markens medelnivå intill byggnaden.

Du får uppföra flera små friggebodar, till exempel en på 5 och en på 10 kvadratmeter, eller tre om 5 kvadratmeter vardera. Den sammanlagda byggnadsarean för alla friggebodar på fastigheten får inte vara större än 15 kvadratmeter.

Tänker du bygga friggeboden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen mot en granne ska du ha grannens medgivande. Annars behöver du bygglov. Använd gärna blanketten för grannemedgivande och spara det påskrivna originalet så att du kan visa upp det för bygglovsenheten vid behov.

Du behöver bygglov om friggeboden uppförs närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark eller om du kommer att överskrida 15 kvadratmeter med en eller flera småbyggnader.

Fritidsbåt, husvagn och husbil

Du behöver inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus. Läs mer på Boverkets hemsida.

Tänker du placera fritidsbåten, husvagnen eller husbilen närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna placeringen. Använd gärna blanketten för grannemedgivande och spara det påskrivna originalet så att du kan visa upp det för bygglovsenheten vid behov.

Du får inte ställa upp fritidsbåten, husvagnen eller husbilen vid en särskilt värdefull byggnad eller i ett område som ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt värdefull miljö.

Gräns mot gata eller allmän plats

Du behöver alltid bygglov om du ska bygga något inom 4,5 meter från gränsen mot gata, väg eller allmän plats. Då bedöms inte ägaren till den angränsande fastigheten kunna lämna sitt medgivande som granne.

Det innebär alltså att åtgärder som i vanliga fall är bygglovsbefriade inte heller får uppföras inom 4,5 meter från gränsen mot sådan mark utan bygglov, som till exempel friggebod, plank eller Attefallshus. Det gäller oavsett vem som äger eller förvaltar marken och är oberoende av om marken är planlagd eller inte.

Handlingar du behöver för att göra anmälan

För att göra det lättare att anmäla eller söka lov har vi gjort checklistor med de handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. Här hittar du också exempelritningar och de ansökningsblanketter du behöver.

Vad händer med din anmälan?

Först registrerar vi din anmälan och den får ett diarienummer. Därefter hamnar anmälan hos en handläggare som granskar den utifrån samhällets krav. Behöver handlingarna kompletteras kontaktar vi dig.

De flesta besluten fattas av handläggaren på delegation, men ibland krävs det att beslutet tas i nämnden. Avslagsbeslut tas alltid i nämnd. Nämndens beslut är ett politiskt beslut.

Bygglovbeslutet får du per brev.

Hur lång tid tar det att få startbesked?

Handläggningstiden beror bland annat av åtgärdens omfattning och tiden på året. Vår och sommar är högsäsong.

Men du får inte påbörja byggarbetet innan du har fått ditt startbesked.

Från att fullständiga handlingar inkommit till oss har vi fyra veckor på oss att fatta beslut om att utfärda ett startbesked . Det står i plan- och byggförordningen. Tiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor om det behövs på grund av utredningen i ärendet. Du får i så fall information om förlängningen innan den första fyraveckorsperioden har gått ut.

Är du inte nöjd med beslutet?

Är du inte nöjd med ett beslut kan du överklaga om du är sökande eller sakägare i ärendet. Har du fått ett avslag i ett ärende ska du ha fått ett brev om hur det går till att överklaga. Annars kan du följa instruktionerna som finns på sidan om att överklaga kommunala beslut.

Skicka din överklagan till:

Södertälje kommun
Bygglov
151 89 Södertälje

Har du ångrat dig?

Om du har ångrat dig och inte tänker bygga längre kan du återkalla din anmälan innan vi har beslutat om startbesked. Ett bygglov kan du återkalla innan vi har beslutat om bygglovet.

Men du måste räkna med att betala en avgift för den tid som förvaltningen lagt ner på ditt ärende.

Kontakta oss enklast på bygglov@sodertalje.se.

Inreda en ytterligare bostad

I ett enbostadshus kan du inrätta ytterligare en bostad utan bygglov. Men du måste göra en anmälan med vilken du ska bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som skulle krävas för ett vanligt bygglov. Bostäderna måste uppfylla gällande krav och regler efter ombyggnaden.

Läs mer om vilka handlingar du behöver under Blanketter, exempel och checklistor. Innan du får börja med byggarbetet måste du ha fått ett startbesked.

Observera att du inte får inreda en ytterligare bostad i ett tvåbostadshus eller ett flerbostadshus utan bygglov.

Närmare tomtgräns än 4,5 meter

Om du planerar att bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ha grannens medgivande, även för bygglovsbefriade åtgärder. Använd gärna blanketten för grannemedgivande och spara det påskrivna originalet.

Får du inte grannens medgivande måste du söka bygglov. När du söker bygglov för den åtgärd du vill göra kommer bygglovsenheten att hämta in grannyttranden när det behövs.

Plank vid uteplats

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att anordna en skyddad uteplats vid ett bostadshus. Vid uteplatsen får du utan bygglov bygga mur eller plank upp till 1,8 meter högt och 3,6 meter ut från byggnaden.

Tänker du anordna planket närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov. Använd gärna blanketten för grannemedgivande och spara det påskrivna originalet. Om planket anordnas närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark behövs bygglov.

Skärmtak

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att uppföra skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller en entré om den sammanlagda ytan täcker högst 15 kvadratmeter och skärmtaket har mer än 4,5 meter till tomtgräns mot granne.

Tänker du anordna skärmtaket närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande eller annars ansöka om bygglov.

Du behöver bygglov om skärmtaket anordnas närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark, eller om den sammanlagda ytan av skärmtak på fastigheten täcker mer än 15 kvadratmeter.

Farstukvistar räknas inte som skärmtak och är alltid bygglovpliktiga. Farstukvistar är tak över entré som tillbyggs på, direkt under eller över befintligt tak. De är oftast utformade med sadeltak.

Du hittar mer information om bygglovsbefriade skärmtak på Boverkets hemsida.

Staket

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att uppföra staket. Ett staket är upp till 1,1 meter högt från marknivå och 50 procent genomsiktligt, med lika mycket luft mellan spjälorna som spjälorna är breda. Om du bygger ett högre staket eller gör det tätare räknas det som plank, vilket oftast är bygglovpliktigt.

För trafiksäkerhetens skull ska inte staket, häckar och murar vara högre än 0,8 meter vid infarter eller vid korsningar.

Ska du bygga staket som ska stå på eller alldeles intill tomtgränsen bör du ha grannens medgivande och en överenskommelse om underhållet. Ni kan också upprätta ett servitut om underhållet.

Tillfällig nybyggnad på allmän plats

Du behöver inte ansöka om bygglov för tillfälliga mindre byggnader som till exempel valstugor, informationsbyggnader eller byggnader för försäljning av mat och dryck på allmän plats som kommunen är ägare till om byggnaden inte har är större byggnadsarea än 15 kvadratmeter och har en taknockshöjd som inte är högre än 3,0 meter samt att byggnaden placeras på platsen i högst 3 månader. Om byggnaden ska flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov.

Byggnadens placering och utformning får inte strida mot gällande detaljplan inom området.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Väderskydd

Det krävs inte bygglov för nybyggnad av ett fristående väderskydd (busskur) om byggnaden inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter och en taknockshöjd som inte är högre än 3,0 meter. Väderskyddet kräver bygglov om det placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd eller åtgärden utförs i ett område som ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt värdefull miljö. Läs mer på Boverkets hemsida.

Om det finns en skylt på väderskyddet så kan skylten kräva bygglov.

Byggbodar

Långvarig uppställning av byggbodar

Det krävs alltid bygglov för byggbodar uppställda längre tid än 6 månader, med undantag för upp till 2st enheter (bodar och/eller containrar) som får stå 1,5 år på mindre byggarbetsplatser utan lov.

Etablering av bl.a. byggbodar, containrar, kranar, skyltar, stängsel, skärmtak och upplag som behövs för arbetenas drift ska ske på den fastighet som arbetena avser.

Etablering ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns (närmare avstånd kommer att kräva ett medgivande från grannar, (om inte aktuell detaljplanen medger annat).

Placeringen ska ta hänsyn till omgivningen, för att minimera störningar för kringboende.

Etableringen får inte innebära att trafiksäkerheten på platsen avsevärt försämras.

 

Åtgärder som alltid kräver bygglov (tidsbegränsat lov)

Det krävs bygglov för byggbodar och byggetableringar uppställda längre tid än 6 månader.

Det krävs bygglov för byggbodar och byggetableringar som placeras på annan fastighet än för vilken aktuellt bygglov givits, från dag 1.

Det krävs bygglov för byggplank.

Det krävs bygglov för tillfälliga evakueringsbostäder och bostäder för byggnadsarbetare.

Det krävs bygglov för vepa eller byggskylt större än 15 kvm.

 

Åtgärder som inte kräver bygglov

Byggbodar som uppfyller Södertäljes riktlinjer för etableringar enligt ovan och står uppställda under kortare tid än 6 månader kräver inte bygglov.

2st byggbodar och/eller containrar (2st enheter) som står uppställda längre än 6 månader men kortare tid än 1,5 år och bägge står i markplan, kräver inte bygglov. (Redovisning av enheterna i APD-plan krävs dock alltid i samband med prövning av den bygglovspliktiga åtgärden.)

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats utanför detaljplanelagt område
Ett förhandsbesked förväxlas ofta med att få ett snabbt svar på en fråga.

Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering innan du söker bygglov och kostnader läggs ner på ritningar mm.

Vad prövas vid ansökan om förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör bygglovsenheten en lokaliseringsprövning.

Det innebär att vi prövar om platsen är lämplig för bebyggelse. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras och det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Grundläggande krav är att vattenförsörjning, avlopp och en säker in-och utfart går att ordna men även risken för översvämning, buller, fornlämningar, natur- och kulturvärden, tillgänglighet, avstånd till ledningar och djurhållning samt behov av detaljplaneläggning tas med i bedömningen. Under handläggningen kontaktas andra berörda myndigheter, organisationer och grannar som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Om platsen du vill bygga på ligger inom strandskyddat område måste du också skicka in en ansökan om strandskyddsdispens. För att få bygga inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken.

Om du får ett beslut om positivt förhandsbesked behöver du även ansöka om bygglov inom två år. Efter två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

 
Om platsen är olämplig att bebygga så kan förhandsbeskedet bli negativt.

Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden. Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde så remitteras ärendet till Miljökontoret. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om vattenskyddsområden. Ett förhandsbesked tar normalt längre tid än ett bygglov.

Avstyckning

Lantmäteriet utför avstyckning av fastigheter. Ett positivt beslut om förhandsbesked krävs oftast för att Lantmäteriet ska kunna handlägga ärendet. Kontakta Lantmäteriet vid fler frågor kring avstyckning/fastighetsdelning.

Läs mer om förhandsbesked  i Bygglovsguiden  .

Hissar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Hissar

Hissar ska kontrolleras med bestämda tidsintervaller. Den som äger eller ansvarar för en hiss som omfattas av boverkets föreskrifter ska se till att den kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Exempel på hissar som omfattas av boverkets föreskrifter är person- och varupersonhissar, varu- och småvaruhissar, plattformshissar, trapphissar och tillsynshissar.

Mer information om kontroll av hissar hittar du på Boverkets hemsida.

OVK

OVK är en regelbunden kontroll som ska utföras i alla byggnader. Byggnader ska ha ett bra inomhusklimat och fungerande ventilationssystem. Byggnadens ägare har ansvaret för att OVK utförs regelbundet av en certifierad kontrollant.

Resultatet av kontrollerna dokumenteras i ett protokoll som ska lämnas till byggnadens ägare. Byggnadens ägare ska sätta upp intyg om utförd OVK på väl synlig plats i byggnaden.

OVK ska utföras regelbundet

En första besiktning ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Ventilationen får inte leda till att föroreningar sprids i byggnaden. Skötselanvisningar och instruktioner ska finnas lättillgängliga.

En kopia av protokollet ska skickas till samhällsbyggnadskontoret i Södertälje på adressen:

Södertälje kommun
Bygglov
151 89 Södertälje

Det går också bra att skicka kopian digitalt till: bygglov@sodertalje.se

Sedan ska kontrollerna utföras var tredje eller sjätte år (för de flesta byggnader) som en återkommande besiktning. Kontrollen ska tillgodose att funktionen i ventilationssystemet är god och genom kontrollen kan det framgå vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen utan att försämra inomhusklimatet.

Vad innehåller protokollet?

Kontrollens resultat dokumenteras i ett protokoll. Fel och brister ska åtgärdas omgående. Byggnadens ägare har ansvaret för att åtgärda dessa, och ansvarar även för att underhåll utförs så att ventilationssystemet fortsätter uppfylla kraven. Om det framgår att ventilationssystemet inte uppfyller kraven kan byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att åtgärda bristerna.

Kontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden, exempelvis på en informationstavla i en entréhall.

Hitta certifierade kontrollanter

Boverkets webbplats hittar du mer information om OVK och även en förteckning över certifierade sakkunniga funktionskontrollanter.

Landskapsbildsskydd

Vid ansökan om bygglov för nybyggnad utanför detaljplan gör kommunen en lokaliseringsprövning. I lokaliseringsprövningen görs en bedömning om platsen är lämplig att bebyggas med det som ansökan gäller. Ligger fastigheten inom ett område med landskapsbildsskydd så remitteras förslaget till Länsstyrelsen. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om landskapsbildsskydd.

Landskapsbildsskydd och strandskydd

Inom områden med landskapsbildsskydd och strandskydd krävs tillstånd och dispens från Länsstyrelsen för att få utföra vissa åtgärder. Ska du utföra en åtgärd som kräver dispens eller tillstånd från strandskydd och landskapsbildsskydd så skickar du ansökan till Länsstyrelsen. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information och exempel på åtgärder som kräver tillstånd och dispens.

Kontakta bygglovsenheten för att ta reda på om åtgärden även kräver bygglov.

Ljusanordning

Du behöver ansöka om bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning inom område med detaljplan om den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen eller om ljusanordningen ska göras på en särskilt värdefull byggnad eller om byggnaden eller området ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt värdefull miljö. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Ljusanordningar som inte kräver lov får inte strida mot detaljplan.

Markarbeten, pool och trädfällning

Du behöver marklov för markarbeten som ändrar marknivån med en halv meter eller mer på din fastighet, om den ligger inom ett område med detaljplan. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker nivån, eller om du vill gräva en grop för att bygga något.

I vissa detaljplaner finns det också bestämmelser om att marklov behövs för mindre markförändringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet, till exempel genom att mejla till kontaktcenter@sodertalje.se.

Om du ska bygga något behövs inget separat marklov, utan det ärendet hanteras då i bygglovet.

Ibland kan det krävas marklov för trädfällning. Det står i så fall i den detaljplan som gäller för ditt område.

Om du vill bygga en pool

Du behöver inte bygglov för att anlägga en pool. Men du behöver marklov om du ska anpassa den omkringliggande marknivån vid poolen och din fastighet ligger inom ett område med detaljplan.

För att förhindra olycksfall måste du anordna skydd runt poolen i form av staket, stängsel, skyddsöverdrag eller motsvarande.

Du behöver bygglov om poolen ska ha

 • en upphöjd altan vid sidan
 • plank eller mur bredvid
 • tak över hela eller en del.

Läs mer i bygglovsguiden.

Om du vill fälla ett träd

Ibland kan det krävas marklov för trädfällning. Det står i så fall i den detaljplan som gäller för ditt område.

Läs om hur du ska göra om du vill ha bort ett träd som inte står på din fastighet under rubriken träd på sidan om Natur i staden.

Marklov utanför detaljplan

Det krävs oftast inte lov för markarbeten utanför område med detaljplan, med undantag för:

 • strandskyddsområden
 • områden med förorenad mark
 • i närheten av militärområden
 • områden med fornlämningar.

Läs mer på Boverkets webbplats och länsstyrelsens webbplats.

Mur, plank, pergola, staket och spaljé

Det krävs oftast bygglov för mur och plank inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse.

Mur

Du behöver bygglov för att uppföra en mur, med undantag för i vissa fall vid en uteplats. Det kan du läsa om på Boverkets webbplats.

Till murar räknas konstruktioner av murad eller staplad sten, lersten, betong, slipers, L-block och liknande.

Stödmur

Du behöver bygglov för att uppföra en stödmur. Stödmurar är murar som håller emot mark på en eller flera sidor. Vill du göra markförändringar med mer än en halv meter uppåt eller neråt behöver du söka marklov.

I vissa detaljplaner finns det också bestämmelser om att marklov behövs för mindre markförändringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Plank

Du behöver bygglov för att uppföra plank, med undantag för plank av en viss storlek vid en viss typ av uteplats. Det kan du läsa om på Boverkets webbplats och under bygglovsbefriade åtgärder.

Pergola

Du behöver inte bygglov för att uppföra en pergola. En pergola är en gles ribbkonstruktion över pelargång som till största delen består av luft, bland annat avsedd som stöd för klätterväxter. Pergolan får inte täckas över med presenning, plast eller annat.

Staket

Du behöver inte bygglov för att uppföra ett staket om staketet är upp till 1,1 meter högt från marknivå och 50 procent genomsiktligt, med lika mycket luft mellan spjälorna som spjälorna är breda.

Spaljé

Du behöver inte bygglov för att uppföra en spaljé. En spaljé är mer genomsiktlig än ett staket. Ofta är spaljéer runt 7090 procent genomsiktliga, med mer luft mellan spjälorna än vad spjälorna är breda.

Håll sikten fri

Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att sikten är fri för fotgängare, cyklister och bilister. Läs mer på sidan "Du som är fastighetsägare".

Handlingar du behöver för att söka bygglov

För att göra det lättare att söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

Rivningslov

Du måste ha rivningslov om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanerat område eller område som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Om rivningslov inte krävs så behöver du oftast ändå göra en anmälan för rivning om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område.

Kravet på anmälan gäller tex. inte komplementbyggnader, skärmtak och ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område.

Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kontakta bygglovsenheten.

För att göra det lättare att söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan.

Skyltar och riktlinjer

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast bygglov för att

 • uppföra en ny skylt
 • flytta eller ändra utformningen av en befintlig skylt
 • ändra i texten på en skylt
 • ändra bilder eller färger på en skylt.

Du kan läsa mer om Södertäljes riktlinjer för skyltar via denna länk: https://www.sodertalje.se/globalassets/sbk/bo-och-bygga/bygglov/riktlinjer-for-skyltar.pdf

Du behöver inte bygglov om skyltens area är högst 1,0 kvadratmeter eller för en orienteringsskylt som har en area som är högst 2,0 kvadratmeter. Du behöver inte heller bygglov för en skylt till ett tillfälligt evenemang om skylten sitter uppe under högst fyra veckor.

Om skylten med en area på högst 1,0 kvadratmeter eller orienteringsskylten med en area på högst 2,0 kvadratmeter placeras på en fastighet, byggnad eller i anslutning till en byggnad som ingår i ett kulturmiljöområde så behöver du ansöka om bygglov. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i kulturmiljöområden hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Bygglov krävs inte för skyltar inomhus, valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning. En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande, ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen och ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen. Läs mer på Boverkets hemsida.

Du behöver också fastighetsägarens tillstånd. Observera att du kan behöva tillstånd från trafikverket eller länsstyrelsen om du ska sätta upp en skylt inom ett vägområde. Det gäller även för skyltar utanför område med detaljplan.

För att göra det lättare att söka lov har vi gjort checklistor med vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan. 

Skyltens placering på en byggnad

Skyltens placering ska anpassas till fasaden och verksamheten. Den naturliga placeringen är över entrén eller över ett skyltfönster för den verksamhet skylten avser.

Om det finns ett skyltprogram för byggnaden ska det följas. Annars om byggnaden genom sitt utseende har en naturligt lämplig skyltplats, ska skylten placeras där.

Fasadskyltar bör placeras på samma linje över fönstren eller exempelvis i anslutning till ett fasadband. Skylten får inte placeras på pilastrar, burspråk eller andra viktiga fasaddetaljer.

En skylt som skjuter ut över trottoaren måste placeras så att det finns tillräckligt med plats för

 • gående
 • personer i rullstol
 • barnvagnar
 • renhållningsfordon.

Skylten får inte vara ett hinder för utryckningsfordon eller en fara för synskadade.

Skyltens utformning

En skylt kan vara utformad på många olika sätt beroende på sammanhanget där den ska uppföras.

Skylten får inte vara belyst på ett sådant sätt att boende störs. Den ska heller inte vara för stor. Skyltar behöver inte vara stora för att fånga uppmärksamhet i en stadsmiljö där målgruppen är gående eller stadsbilister.

Det krävs särskild omsorg kring skyltens utformning om byggnaden är

 • ett arkitektoniskt minnesmärke
 • ett kulturminnesmärke
 • belägen i centrala Södertälje
 • belägen inom ett område som är skyddat, till exempel av en detaljplan.
Solenergianläggningar

För att installera solenergianläggning så kallade solcellspaneler och solfångare på en byggnad behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, men det finns vissa undantag.

Undantag från lovplikt för utanpåliggande solenergianläggningar

Det finns undantag för en- och tvåbostadhus och tillhörande komplementbyggnad samt övriga byggnader. Övriga byggnader är tex flerbostadshus, skolor och kontorsbyggnader.

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den

 • följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar

Att montera solfångare eller solceller som är tak-eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Fristående solenergianläggningar

Solceller och solfångare som placeras fristående på marken kräver normalt inte bygglov. Läs mer på Boverkets hemsida om vad som gäller för solceller.

Kulturhistorisk värdefulla miljöer eller byggnader

Du måste alltid ha bygglov för solceller som placeras på byggnader och fastigheter som ingår i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, eller om det står i detaljplanen. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Det kan krävas anmälan

En anmälan krävs till exempel om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. När du lämnar in en anmälan måste du invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

Kontakta gärna bygglovsenheten innan du sätter upp solceller för bedömning om åtgärden kräver lov.

Strandskydd

Om du ska utföra en byggnadsåtgärd inom område med strandskydd så behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Många åtgärder inom område där strandskyddsbestämmelser gäller är förbjudna.

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter. I Länsstyrelsen Stockholms karttjänster kan du hitta information om var områden med strandskydd finns.

 

Vad innebär strandskydd?

Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar, även friggebodar och Attefallsåtgärder, bryggor och staket. Det innebär att du inte får:

 • Bygga nytt eller bygga till.
 • Ändra byggnader eller deras användning.
 • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler.
 • Avgränsa området med staket.
 • Gräva eller förbereda för byggnation.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser.
 • Muddra eller påla i vatten.
 • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp.
 • Fälla mer än något enstaka träd.
När kan du få strandskyddsdispens?

Om du har särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det gäller till exempel för platser som redan är tagna i anspråk för lagligt uppförd bebyggelse eller annan användning, eller för anläggningar som inte kan uppföras på annan plats.

Kommunen beslutar om dispens från strandskyddet i de flesta fall och länsstyrelsen kan komma att överpröva och upphäva kommunens beslut. Inom områden med strandskydd och andra skyddsbestämmelser, som naturreservat eller landskapsbildsskydd, är det länsstyrelsen som prövar ansökan om dispens. Läs mer på länsstyrelsens, boverkets, naturvårdsverkets  och strandskyddsdelegationens  hemsida.

Behöver du bygglov för att bygga inom strandskyddsområde?

För att kunna bygga i strandskyddat område behöver du oftast också bygglov. Ansökan om strandskyddsdispens kan lämnas in i samband med ansökan om bygglov. Eftersom bygglovet gäller i fem år och åtgärderna måste påbörjas inom två år är det bäst att få besluten inom samma tidsram.

Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

Vid ansökan om strandskyddsdispens ska du bifoga ett antal bilagor. Bilagorna ska vara fackmannamässigt utförda och bör som störst vara i A3-format.

Exempel på vanliga dispensärenden

Ny huvudbyggnad

För att uppföra ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är ianspråktagen av en befintlig huvudbyggnad som rivs eller ändras till komplementbyggnad. Det är alltså inte möjligt att uppföra en ny byggnad eller anläggning på en obebyggd fastighet.

Ersättningsbyggnad

Att återuppföra en nedbrunnen eller riven byggnad fordrar förutom bygglov även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens kan som regel medges för ett återuppförande av en byggnad för samma ändamål och i huvudsakligen samma storlek och utförande på samma plats som den tidigare – om ansökan görs inom ett år efter branden eller rivningen. Vid ersättning av förfallen byggnad måste man ta hänsyn till om allemansrätten återinträtt på platsen.

Komplementbyggnad

Med komplementbyggnad avses bastu, gäststuga, friggebod eller liknande. Byggnaden ska placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader. Komplementbyggnaden ska vara underordnad huvudbyggnaden avseende placering, storlek och volym.

Tillbyggnad av befintligt hus

Att bygga till ett hus kan kräva dispens, beroende på utformning och omfattning. Rådgör med kommunen.

Brygga eller plank

Bryggan eller planket ska placeras så att livsvillkoren för djur och växter inte väsentligt förändras. Förändringen får inte privatisera platsen och hindra allmänheten. Gemensamma bryggor rekommenderas. Bryggan ska vara till för angöring med båt, dispens för soldäck medges i regel inte. Strandskyddsdispens krävs även när du ska riva en brygga och ersätta den med en ny på samma plats, eller utöka en befintlig brygga.

Vattenverksamhet

Det kan även krävas en anmälan om vattenverksamhet vid byggande eller ändring av brygga. Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsens  hemsida.

Ska det muddras krävs även en anmälan om muddring. Kontakta Miljökontoret.

Trädfällning

Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och/eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv.

Sprängning

Ska du spränga inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Det krävs även tillstånd från polismyndigheten.

Tillgänglighet

Innan du skickar in ansökan eller anmälan behöver du även ta reda på vilka krav som ställs på en nybyggnad eller ändring av bebyggd miljö. Du som byggherre ansvarar för att krav på tillgänglighet uppfylls i byggnader, på tomt och vissa bygglovpliktiga anläggningar. Tillgänglighetskrav finns både som tomtkrav, utformningskrav och som tekniska egenskapskrav.

Syftet med kraven och reglerna innebär att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Byggnader och byggda miljöer ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rullator, käpp eller personer som har nedsatt hörsel eller syn.

Detta innebär till exempel att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till ett byggnadsverk. Om en byggnad har fler än en våning ska hiss eller annan lyftanordning kunna ordnas vid behov för att uppfylla tillgänglighetskraven. I bostäder med flera våningsplan ska hela entréplanet uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet.

Även en bygglovsbefriad byggnad som Attefalls komplementbostadshus ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Om en tomt ska bebyggas med flera byggnader eller lokaler för till exempel fritidshem, förskola eller skola så ska det finnas tillräckligt med friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Finns det inte tillräckligt med plats för att ordna både friyta och parkering så ska man i första hand ordna friyta.

Mer information hittar du i bygglovalliansens folder tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus och på boverkets hemsida.

Utvändig ändring (fasadändring)

Du behöver ansöka om bygglov när du ska göra en ändring av en fasad om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan, eller om fastigheten eller byggnaden ingår i ett kulturmiljöområde.

Ska du göra en fasadändring på en annan typ av byggnad som inte är ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så behöver du inte ansöka om bygglov om fasaden du ska ändra vetter in mot en kringbyggd gård.

Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan så får fasadändringen inte göras utan bygglov. Fasadändringen får inte strida mot detaljplan.

Även om fasadändringen inte kräver bygglov så kan den kräva en anmälan. Detta gäller till exempel om fasadändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Läs mer på Boverkets hemsida.

Fasadändringen kräver bygglov om ändringen ska göras på en särskilt värdefull byggnad eller om byggnaden eller området ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt värdefull miljö. Information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Läs mer om att ändra en byggnads yttre utseende i bygglovsguiden och Boverkets hemsida.

För att göra det lättare att söka lov har vi gjort checklistor för vilka handlingar som du behöver skicka in tillsammans med ansökan.