Bygglovsprocessen steg för steg

Illustration som visar olika steg inom bygglovsprocessen

Nedan kan du läsa steg för steg hur det generellt går till när du ska söka om bygglov och vad som händer på vägen tills du slutligen kan använda det du har byggt.

Den här filmen förklarar också bygglovsprocessen på ett kortfattat sätt: 

Watch the film with english subtitles here.

1. Ta reda på om du behöver bygglov och vad ditt bygglov kostar

Börjar med att ta reda på om det du vill göra kräver att du söker bygglov. Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan. Finns det ingen detaljplan så tar du reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse. Om fastigheten är obebyggd kan du begära ett förhandsbesked och få reda på om det alls är möjligt att få bygga det du vill.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det översiktsplanen som är vägledande. Dessutom gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen.

Vad ditt bygglov kostar beror på ärendet. Du hittar priserna i Bygglovstaxan.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du också kartunderlag, vilket medför ytterligare kostnader.

Ibland tas även en planavgift ut inom detaljplanerat område. Du hittar information i detaljplanen om planavgift ska tas ut i samband med bygglov.

2. Samla de handlingar du behöver för att ansöka

Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in. Vilka handlingar som behövs för att söka bygglov beror på vad du ska bygga. Oftast behöver du skicka med situationsplan, ritningar och en kontrollplan. Dessutom måste du vanligtvis också ha någon som är kontrollansvarig för byggprojektet.

För att du ska veta vilka typer av handlingar du behöver skicka in har vi därför gjort checklistor för de vanligaste typerna av ansökningar. På samma sida hittar du även exempelritningar och ansökningshandlingar.

Om du efter att ha läst i checklistorna ändå är osäker på om du har rätt handlingar är du välkommen att kontakta oss på bygglovenheten.

3. Fyll i och skicka din bygglovsansökan

Du kan ansöka om bygglov på två sätt. Antingen via vår e-tjänst eller via blankett.

Om du väljer e-tjänsten tar den dig genom ansökan steg för steg. Du behöver Bank-ID för inloggning och signering.

Om du väljer att söka via blankett skickar du den till:

Södertälje kommun
Bygglov
151 89 Södertälje

Ofta behöver du fler blanketter, tex anmälan av kontrollansvarig eller medgivande av granne. De hittar du bland kommunens samlade e-tjänster och blanketter under rubriken Bo och bygga.

Rådgivning
Ställ gärna frågor om din bygglovsansökan innan du skickar in den. Vi vet att det är mycket att tänka på för den som är ovan. Men det sparar tid för både dig och oss handläggare om din ansökan har rätt innehåll redan från början.

 

4. Bygglovenheten ser över din ansökan

När din ansökan har kommit in registrerar vi den och skickar en bekräftelse till dig att vi mottagit din ansökan.

Är din ansökan fullständig?
Vi granskar nyinkomna ansökningar två gånger per vecka. Vid granskningen kontrollerar vi om din ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller alla handlingar och information som behövs. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar bygglovenheten dig och ber dig skicka in de handlingar som saknas. Du har åtta veckor på dig att komplettera din ansökan.

  • Om du inte kompletterar din ansökan inom utsatt tid har vi rätt att bedöma ärendet trots att det saknas handlingar. Då måste vi ofta avvisa ansökan eftersom vi inte har tillräckligt med information för att kunna bedöma att din åtgärd kommer att följa gällande lagar och regler. Ansökningshandlingar skickas inte tillbaka vid avvisning och avskrivning av ärendet om du inte begär det. Kontakta oss om du vill att ansökningshandlingar ska skickas tillbaka till dig.

När ansökan är fullständig
När din ansökan är fullständig börjar vi arbetet med att undersöka om ditt byggprojekt följer alla lagar och bestämmelser.

Det tar upp till 10 veckor att handlägga ärendet och för dig att få ett beslut. Ibland kan det arbetet behöva ytterligare tid och kan då förlängas med 10 veckor. Det kan till exempel vara för att vi behöver skicka ditt ärende på remiss till andra myndigheter.

Grannhörande
I vissa bygglovsärenden räknas grannarna som sakägare och då måste grannarna höras av bygglovenheten. Det kan till exempel vara för att det du ska bygga påverkar deras utsikt eller förändrar deras möjligheter att utnyttja sin fastighet.

När dina grannar ska höras får de ett brev från oss med din ansökan. De får titta på dina ritningar och får tillfälle att yttra sig över åtgärden om de vill.

Om det är många grannar som ska höras görs ett grannehörande i länstidningen Södertälje LT och på Södertälje kommuns anslagstavla.

5. Bygglovenheten fattar beslut om bygglov

Beslut och delgivningskvitto
När vi har fattat beslut får du besked skickat till dig. Vi skickar det per post eller i ett rekommenderat brev. Du behöver bekräfta att du mottagit beslutet genom att skyndsamt besvara det delgivningskvitto som kommer tillsammans med beslutet. Samtidigt skickas beslutet med delgivning till berörda parter och kungörs i Bolagsverkets Post- och Inrikes Tidningar. Om ärendet har grannehörts i länstidningen Södertälje LT så kungörs beslutet i LT och på Södertälje kommuns anslagstavla. Det här är viktigt för att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Bygglovenheten skickar också information till andra som berörs av det du ska bygga, till exempel dina grannar. De har då cirka 4 veckor på sig att överklaga.

Beslut vinner laga kraft
När du har skickat in delgivningskvitto, kungörelse är genomförd och ingen har överklagat ditt bygglov vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga ditt bygglov.

När beslutet vunnit laga kraft betyder det att du får bygga det du har tänkt, men du får inte börja bygga förrän du också har fått ett startbesked.

6. Bygglovenheten håller tekniskt samråd - om det behövs

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov kan nämnden hålla ett tekniskt samråd. Då går handläggaren och du och din kontrollansvariga igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Byggnadsnämnden kan hålla tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, t ex vi ommålning av fasad
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.
7. Du får ditt startbesked

Du måste få ditt startbesked innan du kan påbörja de åtgärder du har fått bygglov för.

Den 1 juli 2018 infördes särskilda bestämmelser i Plan och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Lagändringen innebär att du måste vänta med att påbörja åtgärden tills det har gått fyra veckor från och med dagen då beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. Läs mer om startbesked på Boverkets hemsida.

  • När det bara behövs en bygganmälan får du ditt startbesked när vi har handlagt ditt ärende.
  • För mindre åtgärder som du inte behöver ha någon kontrollansvarig för får du ofta starbeskedet samtidigt som du får ditt bygglovsbeslut.
  • Större bygglovsärenden kräver tekniskt samråd. Då får du ditt startbesked först vid det tekniska samrådet, eller snarast efter det.

Om du påbörjar arbetet utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webb - här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen som du ska förhålla dig till under byggnationen enligt de krav som står i plan- och bygglagen.

8 .Bygglovenheten gör arbetsplatsbesök - om det behövs

Bygglovenheten besöker de flesta byggarbetsplatser som kräver bygglov under den tid som arbetet pågår. Besöket protokollförs tillsammans med alla handlingar i ditt ärende.

9. Bygglovenheten kallar till slutsamråd - om det behövs

Ett slutsamråd är ett möte som hålls när byggprojektet avslutas. Om ni hade ett tekniskt samråd innan byggåtgärderna påbörjades hålls alltid ett slutsamråd. 

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

10. Du får ditt slutbesked och kan börja använda det du har byggt

Du får ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och att du har följt din kontrollplan. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du gör det kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webb - här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli.

Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked. Du har alltså inte rätt att använda något du har byggt som inte uppfyller gällande krav.