Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du som fastighetsägare, utan att ha fått lov, gör något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov kallas det för olovligt byggande, även kallat svartbygge. Du som fastighetsägare ska också hålla din fastighet i vårdat skick.

Olovligt byggande

När vi på bygglovenheten har fått en anmälan från allmänheten om olovligt byggande eller vi själva upptäckt ett så kallat svartbygge måste vi som tillsynsmyndighet göra tillsyn, det vill säga granska det som misstänks vara en olovlig åtgärd på en fastighet.

Det är byggnadsnämnden i kommunen som har tillsynsansvaret över att reglerna i plan- och bygglagen följs och det är vi som bygglovenhet som utför själva tillsynen.

Olovligt byggande kan leda till sanktionsavgifter och kan också leda till rivning av det som byggts. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver lov eller anmälan innan du börjar bygga.

Det är exempelvis olovligt att börja bygga utan ett startbesked eller att flytta in i en byggnad utan ett slutbesked.

Mer information om vad som är bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt hittar du på www.sodertalje.se/bo-och-bygga/bygglov-och-andra-atgarder/ och på Boverkets hemsida www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/

Ovårdade tomter och förfallna byggnadsverk

Det finns också krav på att du som fastighetsägare ska hålla byggnader och tomter i ett vårdat skick. Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för vård och skötsel av byggnadsverk och tomt. Om kraven inte uppfylls kan byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar och kräva att detta åtgärdas.

Mer om detta kan du läsa om på boverket via följande länkar: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsarenden/ovardade-och-forfallna-byggnadsverk/

och  www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsarenden/ovardad-tomt/