Kostnader och avgifter

Kostnaden för handläggning av bygglov bestäms av en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beror på vilken typ av åtgärd som ansökan gäller, och byggnadens storlek, planläge och komplexitet.

Bygglovtaxan- Här kan du läsa vilkan avgift som gäller för den anmälan eller för det bygglov som du behöver söka.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du också kartunderlag, vilket medför ytterligare kostnader.

Ibland tas även en planavgift ut inom detaljplanerat område. Du hittar information i detaljplanen om planavgift ska tas ut i samband med bygglov.