Solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasad eller tak är i vissa fall bygglovsbefriade även om det innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget gäller för alla typer av byggnader som t ex en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och industribyggnad. Följande kriterier ska vara uppfyllda.

Du behöver inte bygglov om en solenergianläggning är utanpåliggande och om den:

  • följer byggnadens form 
  • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde 
  • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö 
  • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser 
  • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret. 

Läs mer på Boverkets hemsida om vad som gäller för solenergianläggningar. 

Du kan behöva bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar 

Att montera solfångare eller solceller som är tak-eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. 

Du måste alltid ha bygglov för solceller som placeras på byggnader och fastigheter som ingår i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, eller om det står i detaljplanen.

Du kan behöva bygglov för fristående solenergianläggningar 

Solceller och solfångare som placeras fristående på marken kräver normalt inte bygglov. Det gäller både inom område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det gäller även inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inom riksintresseområden.

Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om de är att betrakta som en byggnad.

Det kan krävas anmälan om:

  • solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller
  • väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

När du lämnar in en anmälan måste du invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd. 

Kulturmiljö

Information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer. 

Tänk på att  

Det kan vara svårt att avgöra om den solcellsanläggning som du vill göra är lovpliktig eller inte eller kanske bara kräver en anmälan. Vi råder dig därför att alltid fråga bygglovenheten först för att kunna göra en samlad bedömning utifrån flera aspekter. Du kan skicka in din fråga genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.  

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovsansökan från och med att anmälan eller ansökan är komplett.

Vad kostar det?

I den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna kan du läsa om kostnader för olika åtgärder. Om du inte hittar kostnader kopplat just till din tänkta åtgärd kan du kontakta bygglovenheten för hjälp bygglov@sodertalje.se

Anmälan och ansökan

Gör anmälan/ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.