Anmälningspliktiga åtgärder

Exempel på ändringar du vill göra som kräver en anmälan och inte ett bygglov kan vara att du installerar en eldstad, eller ändrar planlösningen, eller gör ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i din byggnad. Här informerar vi mer om några vanliga ändringar. 

Du behöver anmäla när du vill: 

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser 
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad, 
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, 
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus, 
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus, 
 • tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus eller 
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller 
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus 

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder samt de undantag från kravet på anmälan Boverket hemsida https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/ 

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att anmälan eller ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 3,4 och 7 (inre ändring) i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för anmälningspliktiga åtgärder.

Anmälan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.