Attefallstakkupa

Du som har ett en- och tvåbostadshus får uppföra Attefallstakkupa. Men du måste göra en anmälan och du måste invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet.

Du behöver anmäla när du vill:

En attefallstakkupa får endast göras på ett en- eller tvåbostadhus. Den får inte byggas på en komplementbyggnad som exempelvis en friggebod eller ett fristående garage. Attefallstakkuporna får inte heller byggas på ett attefallshus. Detta gäller oavsett om attefallshuset är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. 

För att takkupan ska vara lovbefriad får åtgärden dels inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen, dels får takkuporna tillsammans uppta högst halva takfallet. Om det redan finns en takkupa på ett bostadshus får endast en ytterligare takkupa till byggas. Detta gäller oavsett när den tidigare takkupan uppförts eller om den har uppförts med stöd av ett bygglov eller lovbefriat.  

Illustration från Boverket


Läs mer om Attefallstakkupor på https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/takkupor/

När behöver jag bygglov?

Om ett bostadshus redan har två takkupor får inga attefallstakkupor byggas utan bygglov. 

Om du behöver avväxla eller kapa takstolar (ändra i den bärande konstruktionen) måste du söka bygglov för åtgärden. 

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du söka bygglov.  

Inom Södertäljes alla kommundelar finns byggnader och områden som bedöms särskilt kulturhistoriskt värdefulla och därför är undantagna från lovbefrielser.  

Även om du följer bestämmelserna för bygglovbefriade åtgärder behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ingår i sådant område.  

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på denna karta. Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Tänk också på att:

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig kan krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovsansökan från och med att anmälan eller ansökan bedöms vara fullständig.

Vad kostar det?

Under tabell 3 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du avgifter för takkupor.

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.