Pool

Att bygga en pool kräver oftast inte bygglov. Pooler omfattas varken av de byggnadsverk som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen, eller av de som är undantagna från kravet. Emellertid kan en pool, beroende på dess utseende och konstruktion, betraktas som något annat som kräver bygglov, såsom en mur eller ett plank.

När behöver jag inte söka bygglov? 

  • En helt nedgrävd pool kräver inget bygglov. 

När kan jag behöva söka bygglov? 

  • Om du ska ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen som har en höjd som möjliggör att en person kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen har.
  • uppföra ett plank/räcke runt poolen som är högre än 1,10 meter.
  • placera poolen ovanpå mark, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur.
  • uppföra en altan eller trädäck runt poolen beroende på höjd och placering.
  • Ändring av marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning mer än +/- 0,5 meter kräver marklov.

Det kan vara svårt att avgöra om om just din pool är bygglovpliktig. Kontakta gärna bygglovenheten och fråga om du är osäker så kan du få en samlad bedömning utifrån flera aspekter. 

Viktigt att tänka på vid byggnation av en pool: 

För att förebygga drunkningsolyckor som är den vanligaste dödsorsaken bland barn så är det viktigt att det finns skyddsanordningar runtomkring din pool.  

Det finns bestämmelser om skydd mot drunkning i både Boverkets byggregler och ordningslagen. Båda regelverken kräver att pooler och liknande anläggningar måste vara utrustade med tillräckliga säkerhetsåtgärder och särskilt uppmärksamma risken för olyckor med barn. 

I ett allmänt råd till bestämmelsen ges två exempel på lämpliga skyddsanordningar för fasta bassänger: 

  • Ett staket som är minst 0,9 meter högt och som är utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.
  • En skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddstäckning eller skyddsnät ska vara avsedd för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddet måste således klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga på grund av bland annat tyngden om barn ramlar i vattnet under presenningen.

Det finns även krav på att bassängens utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge en tillfredställande säkerhet, bör utloppsöppningarna förses med galler eller liknande. 

  • Läs mer om pooler på Boverkets hemsida, klicka här.  
  • På myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida kan du läsa mer om barn och vattensäkerhet. Klicka här. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovsansökan från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

I den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna kan du läsa om kostnader för olika åtgärder. Ta hjälp av bygglovenheten för att veta vilken kostnad som gäller om bygglov krävs för din pool.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.