Markarbeten och trädfällning

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet, och inom strandskyddsområde. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

Marklov behövs alltid när: 

  • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område 
  • du kan också behöva marklov för trädfällning eller trädplantering om detaljplanen kräver det. 

Marklov behövs inte om: 

  • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan. 
  • din fastighet är utanför detaljplanelagt område och åtgärden inte bedöms påverka landskapsbilden. 
  • minskad marklovsplikt kan gälla i en detaljplan. Det innebär att vissa ändringar av marken får utföras utan lov. 

 Viktigt att tänka : 

 Du kan behöva andra tillstånd t e x vid: 

  • Sprängning, detta söker du hos polismyndigheten. 
  • Om området ligger inom landskapsbildskydd eller om området är på annat sätt skyddad natur. Detta söker du hos länsstyrelsen. (gör sökande detta själv eller gör vi det hos bygglov till länsstyrelsen?) 

Läs mer om marklov på Boverkets hemsida, klicka här. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovsansökan från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 8  i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för altaner och terasser.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.