Bygga nytt, bygga om eller bygga till

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun.

Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område som kräver bygglov, ska du först ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du har tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd. Läs mer om detta på boverket via länken förhandsbesked.  

När behöver jag bygglov?

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.

Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. 

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov. 

När behöver jag inte bygglov?

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikten. Läs mer om detta på boverket via länken  att bygga utan bygglov.

Yttre eller inre ändringar av en byggnad 

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att 

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg 
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä 
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt. 
  • sätta in nytt fönster eller dörr eller byta plats på befintliga 

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning.

Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar. Läs mer om detta på boverket via länken  anmälan. 

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för detta. 

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd och får inte förvanskas. 

Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader via denna länk

Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar 

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel följande: 

  • murar och plank. Läs mer om detta på boverket via länken  murar, plank och staket, 
  • upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt, 
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov, 
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk, och 
  • radio- och telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn. 

Ny användning av en byggnad 

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov.

Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Läs mer om detta på boverket via länken ändrad användning.

Tidsbegränsat bygglov för vissa åtgärder 

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan.

Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen och om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd.

Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst 10 år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år. Läs mer om detta på boverket via länken tidsbegränsade bygglov. 

Hur länge gäller ett bygglov? 

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.  

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovansökan från och med att ansökan bedöms komplett.

Vad kostar det?

I den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du avgifter för de olika åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

Ansökan eller anmälan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.