Strandskydd

Om du vill bygga eller göra andra åtgärder inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och de skälen bedöms noggrant. Dock kan andra tillstånd behövas ibland.

Var gäller strandskyddet?

Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Många åtgärder inom område där strandskyddsbestämmelser gäller är förbjudna.

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter.

Länsstyrelsen Stockholms karttjänster kan du hitta information om var områden med strandskydd finns.

Bildkälla: Ulrika Åkerlund/Boverket (2023)

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill:

 • Bygga nytt eller bygga till. 
 • Ändra byggnader eller deras användning. 
 • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler. 
 • Avgränsa området med staket. 
 • Gräva eller förbereda för byggnation. 
 • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser. 
 • Muddra eller påla i vatten. 
 • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp. 
 • Fälla mer än något enstaka träd. 

     

Boverket (2023). Grafiskt material för strandskydd. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/strandskydd/grafiskt-material/ Hämtad 2024-06-11.

Du kan få strandskyddsdispens endast om det område som dispensen avser: 

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens om det du vill göra: 

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden, 
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus. 

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för. 

Dispens från strandskydd  

Du ansöker om dispensen hos kommunen. Men för vissa områden är det istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kontakta bygglovenheten för att få information om vad som gäller just inom det området för den tänkta åtgärden. 

Läs mer på länsstyrelsensboverketsnaturvårdsverkets hemsida

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt runt 10 veckor men kan variera beroendes på eventuella remissvar och om ärendet ska beslutas i nämnd och då beror det när nämnden har sammanträden för beslut, vilket meddelas till dig i förväg.

Vad kostar det?

Under tabell 11 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för strandskyddsdispens.

Ansökan

Ansökan 

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka handlingar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar.  

Det finns checklistor och exempelritningar för att underlätta din ansökan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.