Nybyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus

Ett en- och tvåbostadshus är ett bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter. Dessa kallas även småhus och kan vara antingen fristående eller sammanbyggda. Även fritidshus som inte är kolonistugor räknas som till kategorin en- och tvåbostadshus.

Du behöver alltid bygglov när du ska:

  • bygga ett en- och tvåbostadhus.
  • bygga ett fritidshus.
  • flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
  • det krävs också bygglov om exempelvis ditt hus har brunnit ner och du vill bygga upp det igen.

Ska du bygga ett nytt hus är det flera saker att tänka på 

Den aktuella platsen och dess förutsättningar behöver tas i beaktan. Placering på tomten och utformning är andra saker att ta med i projekteringen då byggnader ska anpassas till stads- och landskapsbilden och ha en god form/ färg och materialverkan. Om det finns en detaljplan måste man följa denna. 

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Det här är viktigt så att du vet rätt förutsättningar för att kunna planera för rätt hus från början. Här kan du hitta detaljplaner. Sök på fastighetsnamn eller adress. 

 

Ta gärna hjälp av kommunen för att få vägledning kring vad som kan vara bra att tänka på eller som behöver redovisas för just ditt byggprojekt. 

Tänk på att:  

  • Om fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och spill kommer du även behöva redovisa lösning för avlopp och dagvattenhantering. 
  • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område kan du ansöka om ett förhandsbesked först innan du kan ansöker om bygglov. Mer information om förhandsbesked hittar du genom att klicka här. 
  • Ett nytt bostadshus för permanentboende (gäller alltså ej fritidshus) ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tänk på att kravet gäller både i och utanför byggnaden, vilket innebär att även tomten ska vara tillgänglig. Krav kring tillgänglighet specifieras i Boverkets byggregler och lämpliga mått för tillgänglighet i bostad går att finna i Svensk Standard (SIS) genom att klicka här. 

 
Du kan läsa mer om en- och tvåbostadshus på boverkets hemsida genom att klicka här. 

Hur länge gäller ett bygglov?  

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. 

Handläggningstid: 

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovsansökan från och med att ansökan är komplett. Du behöver invänta startbesked innan arbetet får påbörjas. 

Vad kostar det? 

Under tabell 1 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för att bygga en – och tvåbostadshus. 

Ansökan 

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan.  

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din anmälan eller ansökan. 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00. 

Förberedelser expand_less expand_more

Behövs bygglov eller anmälan?

Ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan för det du tänkte bygga.

Vad får du bygga?

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan.

Detaljplanen beskriver:

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Finns det ingen detaljplan tar du reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse. Om fastigheten är obebyggd kan du begära ett förhandsbesked och få reda på om det alls är möjligt att få bygga det du vill.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det översiktsplanen som är vägledande. Dessutom gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde