Startbesked för bygglov och anmälanärenden

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggnadsnämnden ska ge ett startbesked om åtgärden kan antas komma att uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Större bygglovsärenden kräver ett tekniskt samråd. Då får du ditt startbesked först vid det tekniska samrådet, eller snarast efter det.

Viktigt innan du ansöker om startbesked:

Byggherren ska lämna in förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som utöver ansökningshandlingarna krävs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas komma att uppfylla kraven. 

Det som ska lämnas in eller visas innan startbesked är följande:

  • Förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som utöver ansökningshandlingarna krävs. Detta behöver inte lämnas in för rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan.
  • Kunna visa att det finns ett färdigställandeskydd och skyddsrumsbesked om så krävs.
  • I vissa fall behöver du lämna in en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Om du påbörjar arbetet utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webbÖppna i nytt fönster . I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen som du ska förhålla dig till under byggnationen enligt de krav som står i plan- och bygglagen

Vill du veta mer om startbesked kan du besöka Boverkets hemsida.

Handläggningstid:

En begäran om startbesked ska hanteras skyndsamt när alla begärda handlingar är inkomna hos byggnadsnämnden.

Vad kostar det?

Det ingår ett tekniskt samråd/startbesked i lov och anmälningsavgiften. 

Kostnader för extra tekniskt samråd/startbesked hittar du under tabell 10 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna.

Begäran om startbesked

Gör en begäran om startbesked via kommunens e-tjänst. I ditt bygglov ser du vilka handlingar och andra uppgifter som behöver skickas till bygglovenheten inför startbeskedet. 

 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.