Rivning av byggnader

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplan behöver du rivningslov. Utanför detaljplanelagt område reglerar eventuella områdesbestämmelser om rivningslov krävs. I de fall där rivningslov inte krävs behöver du istället göra en rivningsanmälan och invänta startbesked innan du får börja riva.

Förutsättningar

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet. Vid en ansökan om rivning görs en sammantagen bedömning om byggnaden eller bebyggelsen bör bevaras utifrån dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde och om en rivning är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

När behöver jag rivningslov?

  • Om du vill riva en hel eller en del av en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. 
  • Om du vill flytta en byggnad från en plats till en annan. Du behöver även bygglov för nybyggnad på den nya platsen.
  • Om bygganden du vill riva ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö.
  • Även inom områden som omfattas av områdesbestämmelser kan det krävas lov för att få riva.

När behöver jag inte rivningslov? 

  • Om du vill riva enkla byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller anmälan. 
  • Om du vill riva en hel byggnad eller delar av byggnader som är utanför detaljplanerat område som inte regleras av områdesbestämmelser. Detta kräver istället en rivningsanmälan. 
  • För att riva eller ta bort en byggnad som har uppförts med tidsbegränsat lov behöver du inte ansöka om rivningslov när tiden för tidsbegränsningen går ut.

När behöver jag rivningsanmälan? 

  • Om du vill riva en hel eller delar av en byggnad utanför detaljplanerat område. 
  • Om du vill flytta en byggnad från en plats  till en annan. 

 När behöver jag inte rivningsanmälan? 

  • Kravet på anmälan gäller tex. inte komplementbyggnader, skärmtak och ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område som får uppföras utan bygglov

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att anmälan eller ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 1, 4 och 8 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för rivning.

Anmälan och ansökan

Gör anmälan/ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Du kan läsa mer om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun  genom att klicka här.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.