Byggbodar och riktlinjer

Byggetablering är ett sammanfattande namn på tillfälliga funktioner som behövs under byggtiden. Byggbod för platskontor, personalutrymmen, container för förvaring av material och verktyg behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatsen. Stängsel eller plank kan behövas för att inhägna området.

När behöver jag bygglov? (tidsbegränsat lov)

  • för byggbodar och byggetableringar uppställda längre tid än 6 månader.
  • för byggbodar och byggetableringar som placeras på annan fastighet än för vilket aktuellt bygglov givits, från dag 1.
  • för byggplank.
  • för tillfälliga evakueringsbostäder eller bostäder för byggnadsarbetare.
  • för vepa eller byggskylt större än 15 kvm.

När behöver jag inte bygglov?

  • byggbodar som uppfyller Södertäljes riktlinjer för etableringar enligt ovan och står uppställda under kortare tid än 6 månader.
  • 2st byggbodar och/eller containrar (2st enheter) som står uppställda längre än 6 månader men kortare tid än 1,5 år och bägge står i markplan, kräver inte bygglov. (Redovisning av enheterna i APD-plan krävs dock alltid i samband med prövning av den bygglovspliktiga åtgärden.)

Viktigt innan du ansöker:

Arbetsmiljöverkets bestämmelser för byggetableringar gäller enligt AFS 2009:2. Detaljerade krav för arbetsplatsens utformning finns ofta i byggyrkenas kollektivavtal. Byggbodar får till exempel inte användas till övernattning.

Läs mer om riktlinjer för byggbodar och byggetableringar i Södertälje kommun

https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/jarna-kommundelsnamnd/sammantradeshandlingar/tidigare-ar/2017/2017-06-20/9.riktlinjer-for-byggbodar-och-byggetableringar.pdf

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor från och med att ansökan är fullständig.

Vad kostar det?

Under tabell 6 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du avgifter för manskapsbodar.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.