Eldstad, kolgrill, braskamin och rökkanal m.m

Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden för att installera en eldstad, kolgrill och/eller en rökkanal, exempelvis en kamin, öppen spis eller kanske ett vedeldat bastuaggregat i din bostad.

Du behöver anmäla när du vill:

  • Installera exempelvis braskamin, värmepanna, kakelugn, vedspis eller kolgrill. 
  • Byta eller installera en braskassett, rökkanal, spisinsats eller kamin som leder till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer.

Tänk på att eldstaden måste vara både typgodkänd och miljögodkänd och att detta måste påvisas på lämpligt sätt i anmälan till exempel med en prestandadeklaration

Innan du får påbörja installationen av eldstaden behöver du ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Kolgrillar

Vad gäller kolgrillar så ska dessa alltid installeras med en separat kanal och det är ett absolut krav på denna kanal att den är soteldsbeständig. För kolgrillar är kravet en så kallad klass 1A kanal som uppfyller ISO 6944–2 alternativt rökkanal. Mellan kolgrillen och filtret bör det vara ett väl tilltaget avstånd; minst en meter.

Hos Boverket finns ytterligare information kring krav på  utsläppsnivåer och verkningsgrad och annat som du behöver veta innan köp och installation. Läs mer om eldstäder/kaminer hos Boverket 

Skorsten

Även placeringen av skorstenen är viktig, så att rök- och avgaser inte förs tillbaka till den egna byggnaden eller överförs till närliggande byggnader. Läs mer om skorstenar via denna länk till boverket.  

Du behöver inte göra en anmälan om du till exempel ska: 

  • Byta eldstad till en likvärdig typ av eldstad avseende storlek, effekt eller anslutning till rökkanal. 
  • Byta eldstadsplan. 
  • Göra en glidgjutning av skorsten eller insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd. 

När behöver jag bygglov?

  • Om ny rökkanal eller skorsten till eldstad påverkar byggnadens yttre utseende. Läs mer om utvändig ändring på boverkets hemsida 

Tänk också på att när installationen är klar:

  • Lämna in de handlingar/intyg som beslutet anger, bland annat ett intyg på att en sakkunnighetskontroll är utförd gällande brandskyddet av eldstaden/rökkanalen, inklusive tillträdesanordningar på tak.

Först när dina begärda handlingar/intyg kommit in till byggnadsnämnden utfärdar vi ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked kan du börja använda din eldstad eller rökkanal.

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan från och med att anmälan bedöms komplett.

Vad kostar det?

I tabell 4 i den gällande  bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för övriga åtgärder som endast kräver anmälan. 

Anmälan

Gör en anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan.  

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din anmälan. 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.