Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats utanför eller inom ett detaljplanerat område.

Vad är ett förhandsbesked och när och varför behövs det? 

Syftet med förhandsbeskedet är att du ska få ett bindande besked före din byggnadsprojektering och för att inte lägga ner kostnader för bygglov och ritningar mm. i förväg. Ett förhandsbesked tas alltid upp till nämnden för beslut. 

Läs mer om förhandsbesked på boverkets hemsida: Förhandsbesked

Vad prövas vid ansökan om förhandsbesked? 

Vid en ansökan om förhandsbesked gör bygglovsenheten en lokaliseringsprövning. 

Det innebär att vi prövar om platsen är lämplig för bebyggelse. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras och det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Grundläggande krav är att vattenförsörjning, avlopp och en säker in-och utfart går att ordna men även risken för översvämning, buller, fornlämningar, natur- och kulturvärden, tillgänglighet, avstånd till ledningar och djurhållning samt behov av detaljplaneläggning tas med i bedömningen. Under handläggningen kontaktas andra berörda myndigheter, organisationer och grannar som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Om platsen du vill bygga på ligger inom strandskyddat område måste du också skicka in en ansökan om strandskyddsdispens. För att få bygga inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken.

Om du får ett beslut om positivt förhandsbesked behöver du även ansöka om bygglov inom två år. Efter två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Kommunens översiktsplanär då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.  

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde så remitteras ärendet till Miljökontoret. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om vattenskyddsområden

Om fastigheten exempelvis ligger i ett område med fornlämningar behöver även remiss skickas till stadsantikvarie och länsstyrelsen. Ibland behöver vi även skicka remisser till lantmäteriet samt planenheten beroendes på området. 

Handläggningstid: 

Handläggningstiden är 10 veckor från och med att ansökan är fullständig. Dock kan tiden variera beroendes på eventuella remissvar och när nämnden har sammanträden för beslut, vilket meddelas till dig i förväg. 

Vad kostar det?

Under tabell 11 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för ansökan om förhansbesked.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka handlingar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.