Hissar och andra motordrivna anordningar

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Du behöver anmäla när du vill: 

  • Installera en ny hiss eller stoltrapphiss. 
  • Väsentlig ändring av hiss till exempel en personhiss till en varuhiss.  

Innan du får påbörja installationen av hissen behöver du ett startbesked från byggnadsnämnden.  

När behöver jag bygglov? 

  • Om en installation av en hissanordning eller en ändring av en befintlig hiss påverkar byggnadens yttre utseende. Läs mer om utvändig ändring på boverkets hemsida  

Tänk också på att när installationen är klar och innan du tar hissen i bruk: 

  • Lämna in de handlingar/intyg som beslutet anger. 
  • Först när dina begärda handlingar/intyg kommit in till byggnadsnämnden utfärdar vi ett slutbesked.  

När du fått ditt slutbesked kan du börja använda din hiss. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att anmälan eller ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 3,4 och 7 (inre ändring) i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för anmälningspliktiga åtgärder.

Anmälan eller ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.