Tidsbegränsade bygglov

Planerar du att bygga något som du endast behöver under en begränsad tid eller om inte alla förutsättningar för ett permanent lov kan uppfyllas, så är det möjligt att söka ett tidsbegränsat bygglov. Exempel på dessa är byggbodar och oftast paviljonger som behövs under renoveringar av en huvudbyggnad.

Det är det tillfälliga behovet som styr vilken tid du ansöker om och du måste också ange varför behovet är tillfälligt, hur platsen ska återställas samt ange vilken tidsperiod ansökan avser. Kriterier som ett tidsbegränsat bygglov behöver uppfylla är följande: 

  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid, dvs att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och 
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda 

Giltighetstid och förlängning av ett tidsbegränsat lov 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år vid första ansökan och kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov får inte överstiga mer än 15 år.  

Vid en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov hanteras ansökan som en helt ny ansökan och åtgärden prövas på nytt och du behöver först ha ett slutbesked/slutbevis i det tidigare lovet.  

Avveckling 

Innan det tidsbegränsade lovet löper ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. När du ansöker om ett tidsbegränsat bygglov måste du därför ha en avvecklingsplan där du beskriver hur du kommer att återställa platsen när ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla. 

Viktigt innan du ansöker:

De handlingar som behövs för ansökan om tidsbegränsat bygglov är samma som för ett permanent bygglov. I ansökan ska du även redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovansökan från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta lov. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges. Förlängning av tidsbegränsat lov är 50 procent av avgiften för permanent lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet.

Kostnader för de olika åtgärderna hittar du i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.