Utvändig ändring (fasadändring)

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende. Att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan kräva bygglov. Andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende kan också kräva bygglov.

Boverket (2022). Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/grafik/ Hämtad 2024-06-11

När behöver jag bygglov? 

När du ska göra en ändring av en fasad om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan, har särskilda områdesbestämmelser eller om fasadändringar ska utföras till ett en- och tvåbostadshus eller inom en fastighet som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen.  

Exempel på dessa ändringar kan vara:  

  • byte av kulör till exempel från vit till röd färg  
  • byte av fasadbeklädnad till exempel från trä till puts 
  • byte av taktäckningsmaterial till exempel från plåt till tegel 
  • byta fönster till annan storlek, utformning eller annat material 
  • sätta in ett nytt fönster där det tidigare inte har funnits något 

Du måste göra en ansökan och du måste alltid invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet.  

När behöver jag inte bygglov? 

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på byggnader. Detsamma gäller för andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende som exempelvis fönster, dörrar, solfångare och solceller. Utanför detaljplan kan kommunen dock ha beslutat om områdesbestämmelser som kan kräva bygglov. 

När behövs anmälan? 

  • Åtgärd som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd. 
  • Åtgärd som påverkar byggnadens bärande konstruktion. 
  • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser. 

Tänk på att:  

Det kan vara svårt att avgöra om den tänkta utvändiga ändringen du vill göra är lovpliktig eller inte eller kanske bara kräver en anmälan. Vi råder dig därför att alltid fråga bygglovenheten först för att kunna göra en samlad bedömning utifrån flera aspekter. Du kan skicka in din fråga genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.  

Kulturmiljö 

Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer. https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/kultur-konst-och-sevardheter/kulturmiljoer/ 

Boverket 

Läs mer om ändring av byggnaders yttre utseende på boverkets hemsida. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/ 

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder på boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/ 

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att anmälan eller ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 7 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för yttre ändringar

Anmälan och ansökan

Gör anmälan/ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.