Altan

Om du ska bygga en altan är den oftast bygglovsbefriad. Vad som gäller beror på vilken altan du planerar att bygga. På  boverkets hemsida www.boverket.se kan du läsa mer om undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en altan ska vara bygglovsbefriad. 

När behöver jag inte söka bygglov?

Du behöver inte söka bygglov om samtliga kriterier är uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten 
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt 
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus 
  • altanen ska vara en uteplats på marken 
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter 
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset 
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering 
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som har ett kulturhistoriskt värde 

Se olika illustrationer gällande altaner boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/ 

När behöver jag söka bygglov?

Om altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller inom en fastighet som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt behöver du ansöka om bygglov.

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på denna karta.

Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Tänk också på att:

Även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovansökan, från och med ansökan är fullständig.

Vad kostar det?

Under tabell 1 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för altaner och terasser.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.