Attefallstillbyggnad

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra en tillbyggnad, en så kallad attefallstillbyggnad. Du måste göra en anmälan och du måste invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet.

Du behöver göra en anmälan när du vill:

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en volymökning uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som en tillbyggnad. 

Boverket (2022). Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/grafik/ Hämtad 2024-06-11. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad: 

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus 
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare 
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea 
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd 
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns 
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret 
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området 

Grannemedgivande  

 • Det är möjligt för en granne att lämna medgivande för placering nära gränsen mot mark som inte är tillgänglig för allmänheten.   
 • Grannen ska skriftligen godkänna ditt Attefallshus och att det får placeras närmare än 4,5 meter från dennes tomtgräns.  Använd blanketten grannemedgivande som du hittar på följande länk:https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/105

När kan grannemedgivande inte lämnas?  

 • För allmän platsmark inom detaljplan, till exempel natur eller park
 • För allmän platsmark inom detaljplan som är väg eller gata   
 • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten  

Läs mer om Attefallstillbyggnader på boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du söka bygglov.

Inom Södertäljes alla kommundelar finns byggnader och områden som bedöms särskilt kulturhistoriskt värdefulla och därför är undantagna från lovbefrielser.  

Även om du följer bestämmelserna för bygglovbefriade åtgärder behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ingår i sådant område.  

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på denna karta. Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Tänk också på att:

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig kan krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovsansökan från och med att anmnälan eller ansökan bedöms vara fullständig.

Vad kostar det?

Under tabell 3 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du avgifter för anmälanåtgärder för tillbyggnad.

Anmälan och ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.