Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

En- och tvåbostadshus och tomt 

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En åtgärd får endast göras på enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus. 

Det är även viktigt att veta vad en tomt är. Detta eftersom om ett bostadshus har en egen tomt eller inte kan vara avgörande för om det är ett en- eller tvåbostadhus eller ett flerbostadshus. Men även eftersom vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna till en- och tvåbostadshus endast får göras inom bostadshusets tomt. 

 

Boverket (2022). Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/grafik/ Hämtad 2024-06-11

Sammanhållen bebyggelse 

För att veta om vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan utanför detaljplan behöver det fastställas om fastigheten ligger inom "sammanhållen bebyggelse". Det behöver även fastställas om fastigheten ligger inom "en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".  Läs mer om detta på boverket via länken Sammanhållen bebyggelse.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad högst 15 m², så kallad friggebod 

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får vara högst 15 m². Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriad komplementbyggnad

Bygglovsbefriad skyddad uteplats 

Det krävs generellt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriad skyddad uteplats.

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade altaner.

Bygglovsbefriat skärmtak 

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader krävs det under vissa förutsättningar dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade skärmtak.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m², så kallat attefallshus 

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en-eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men i de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m². Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder attefallshus.

Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 m² 

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m² på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder för tillbyggnad.

Bygglovsbefriade takkupor 

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade takkupor.

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov 

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder för inredande av ytterligare bostad.

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder för utvändig ändring.

Solfångare och solcellspaneler 

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga. Läs mer om detta på boverket via länken Solfångare och solcellspaneler.

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk med mera 

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder för balkong.

Undantag från lovplikt för parkeringsplats 

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade parkeringsplatser.

Bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil 

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder för båt, husvagn och husbil.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan 

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan 

Det krävs bygglov för nybyggnad. På vissa platser får man dock uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att göra en sådan komplementbyggnad. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan.

Mur och plank utanför detaljplan 

Det krävs bygglov för murar och plank. På vissa platser får man dock uppföra murar och plank vid en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att uppföra sådana murar eller plank. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder för mur och plank.

Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan 

För vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus krävs att en anmälan görs hos byggnadsnämnden och att startbesked ges innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för andra anmälningspliktiga åtgärder. Läs mer om detta på boverket via länken Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan.

Krav på bygglovsbefriade åtgärder 

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan eller inget av det så ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att byggnadsnämnden ingriper med tillsyn. Läs mer om detta på boverket via länken Krav på bygglovsbefriade åtgärder.

Tänk också på att:

För byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande, undersök också gällande detaljplan eller områdesbestämmelser vad som gäller, om ni är osäkra så kan ni alltid kontakta Byggnadsnämnden för rådgivning. Rådgivningen är alltid kostnadsfri. 

Om åtgärder sker på kulturhistoriskt värdefulla miljöer så kan alltid det krävas lov, trots undantag. 

Vad kostar det?

Under tabell 11 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du avgifter för frivilligt bygglov. 

Om anmälan eller ansökan behövs

Behöver du göra en anmälan eller en ansökan gör du det via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.