Otillåten användning av kommunens mark

Otillåten användning är alla former av nyttjande av mark som du inte äger. Det är alltså viktigt att se till att dina planteringar eller byggprojekt är på din mark och inte går ut på någon annans fastighet.

Du kan få tråkiga överraskningar och mycket extra arbete om du sätter igång utan att säkert veta var fastighetsgränserna går. Om du är granne med kommunens mark gäller samma regler som mot vilken granne som helst. Du får inte använda grannens mark utan tillstånd.

När du vill plantera växter och träd, sätta upp en studsmatta eller bygga en altan är det viktigt att du gör det innanför din fastighetsgräns.

Du får alltså inte använda kommunens, eller annans mark, till att exempelvis:

 • Anlägga gräsmatta, plantera häckar, buskar eller träd.
 • Bygga odlingsbänkar, spaljéer, växthus eller andra byggnadsverk.
 • Anlägga parkering, uteplats, stigar, vägar, murar, staket
 • Förvara virke, plattor, byggnadsmaterial med mera.
 • Köra med tunga maskiner eller fordon – det kan bli djupa hjulspår eller skador på träd och buskar.
 • Slänga skräp, kompostmaterial, stenar eller jordhögar.
 • Permanent ställa soptunnor, skyltar eller andra föremål.
 • Hugga ner träd, röja sly eller klippa växter.
Hur tar jag reda på var min fastighetsgräns är?

Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret för att ta reda på var din fastighetsgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på var din fastighetsgräns går så kan du få vägledning från kommunens webbkarta eller beställa utmärkning av fastighetsgränserna av kommunen. Om du planerar att bygga en mur eller sätta upp ett staket är det särskilt viktigt att veta var fastighetsgränserna är.

Ta reda på fastighetsgränser via kommunens webbkarta

 1. Gå in på Webbkarta - Södertälje kommun
 2. Sök efter din fastighet, antingen med fastighetsbeteckning eller adress. Din fastighet markeras med blått.
 3. I kartskikt (till höger i webbfönstret), välj bakgrundskarta och Flygfoto.

På kartan ser du tydligt var din gräns går. Du ser också tydligt ifall du har hållit dig innanför din egna tomt, eller om du ”spillt” över dina fastighetsgränser.

Ta reda på fastighetsgränser genom utmärkning

Du kan också beställa utmärkning av gräns från kommunen.
Läs mer på www.sodertalje.se/pavisning_grans.

Om jag gjort fel, hur rättar jag till det?

Om du har placerat föremål, byggt, planterat eller på något sätt utnyttjat eller förstört kommunens mark behöver du återställa ytan.

Hur återställer jag marken?

Det är viktigt att återställningen utförs på ett professionellt sätt till ursprungligt skick. Här är det bra att komma överens med kommunen först vilka åtgärder som behövs göras och hur det ska utföras. Annars kan du bli skyldig att korrigera eller göra om det helt.

Om det gäller återställning av gräsmatta är du skyldig att sköta ytan tills den är helt återställd, vilket betyder: så frön och vattna tills det har växt till en tät matta som kan klippas med maskiner. Fråga kommunen om du är osäker på vad du ska göra.

Har du frågor kontakta markanvandning@sodertalje.se.

Vad händer om jag inte återställer?

Om marken inte kan återställas kan kommunen kräva ekonomisk ersättning istället, alternativt anlitar vi en entreprenör och du får betala för arbetet som behöver göras.

Vad gör kommunen om kommunens mark används otillåtet?

Det är vi på kommunen som förvaltar kommunens mark som övervakar att marken används på rätt sätt och inte skadas av någon.

Om vi upptäcker att någon utan tillstånd använder eller skadar kommunens mark kontaktar vi den fastighetsägare som vi tror använder kommunens mark. Vi uppmanar fastighetsägaren att sluta använda kommunens mark och ber dem att återställa marken till dess ursprungliga skick.

Om den som använder kommunens mark borde ha ansökt om polistillstånd och betalat för användningen av marken enligt kommunens taxor och avgifter, så kommer kommunen att kräva ekonomiskt skadestånd.

Om den som olovligen använder kommunens mark vägrar att rätta sig kan kommunen anlita kronofogdemyndigheten.

Fler enheter och myndigheter kan också ingripa

Bygglovenheten kan utöva tillsyn och vidta åtgärder när någon har byggt en byggnad eller anläggning som kräver tillstånd eller lov enligt plan- och bygglagen. Om någon exempelvis bygger ett förråd på kommunal mark kan bygglovenheten lägga föreläggande om rivning vid vite. Om din tomt ligger mot kommunal mark får du inte bygga exempelvis förråd närmare än 4,5 meter från tomtgräns (om inte annat anges i detaljplan).

Kan jag få lov att använda kommunens mark?

Du kan tillfälligt få använda kommunens mark exempelvis till upplag, bodar, byggställningar, containrar, kranar och liftar.

För att göra detta behöver du söka tillstånd. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga när du behöver använda kommunens mark.

Om jag upptäcker att någon annan gör fel kring sin fastighet

Om du ser en granne börja anlägga exempelvis en pool eller bygga ett förråd utanför sin egna fastighetsgräns kan du tipsa personen om kommunens webbkarta för att ta reda på var gränsen går för att kunna göra rätt.

Du kan också använda kommunens e-tjänst för att uppmärksamma oss på att mark används otillåtet. Här kan du skriva en adress eller peka ut på karta vart du upptäckt felet. Du kan välja att göra anmälan helt anonymt eller lämna kontaktuppgifter för återkoppling.

E-tjänst Anmälan av otillåten användning av kommunal mark

Om jag upptäcker dumpat avfall

Om du upptäcker dumpat avfall någonstans i kommunen vill vi att du anmälar detta till oss. Gör det gärna genom vår felanmälningssytem, antingen via datorn eller mobilen.

 • Ta gärna bild på avfallet och bifoga i din anmälan.
 • Var noga med att klicka i rätt ställe i kartan alternativt skriva in adressen där du upptäckt dumpet. Komplettera gärna med en besrivning av någonting i närheten liknande "Nära elstationen", "Bakom de stora granarna" eller "I diket vid tunneln".

Anmäl så här:

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga otillåtna åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även kommunens mark.

Du som är fastighetsägare får alltså inte ”privatisera” annans mark genom att exempelvis sätta upp staket, plantera häck eller ställa upp din båt. Privatisering räknas som egenmäktigt förfarande och är ett brott som kan polisanmälas.