Att använda kommunens mark

Det finns möjlighet för privatpersoner, föreningar och företag att använda kommunens mark, så kallad allmän platsmark, för t ex ett evenemang, en uteservering eller för att sätta upp byggnadsställningar. Den allmänna platsmarken styrs av ordningslagen och, i vissa fall, Plan- och bygglagen (PBL).

Om du vill använda kommunens mark finns det riktlinjer för att vägleda dig hur marken kan och ska användas.

Den generella regeln är att det behövs en markupplåtelse för att utnyttja en offentlig eller allmän plats om användningen inte överensstämmer med det ändamål som platsen är avsedd för. Platsen ägs oftast av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats om platsen är tillgänglig för allmänheten och upplevs som allmän. Då är det markägaren man ska tillfrågas.

För att använda en offentlig plats behöver du ett polistillstånd enligt ordningslagen. Detta för att myndigheterna ska bevaka ordning, trafik och säkerheten för allmänheten. Tänk på att även andra tillstånd kan behövas beroende på vilken typ av verksamhet det gäller.

När behöver du tillstånd? expand_less expand_more

Du behöver söka polistillstånd för att kunna använda en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande till exemelvis varuförsäljning, uteservering, eller evenemang. 

Det är Polisen som ger tillstånd och det kan vara olika beroende på vad du vill göra och om det kommer att orsaka folksamlingar. Polisen skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. 

Du kommer att betala hyra till kommunen för den mark som du ska använda. Taxorna och avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige med stöd av kommunala avgiftslagen (1957:259).
Läs mer på sidan om kommunens taxor och avgifter.

Läs mer på Polisens hemsida om hur du ansöker om tillstånd. Där finns också information om den avgift Polisen tar ut för en ansökan.

Innan du söker tillstånd expand_less expand_more

Du behöver känna till de krav som ställs på dig innan du söker tillstånd. Beroende på den verksamhet du tänkt dig kan det behövas ytterligare tillstånd. Exempelvis:

  • Vissa byggnationer kan kräva bygglov, som uteserveringar, byggbodar och kranar.
  • Om du ska sälja livsmedel krävs särskilda tillstånd.
  • Om du blockerar eller använder delar av gångbana, cykel eller körbana kan det krävas en trafikanordningsplan.

Du som sökande ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns innan du startar.

Ta också reda på om platsen är lämplig för den verksamhet du har tänkt anordna. Kontakta kommunens markupplåtare, sbk.markupplatelse@sodertalje.se  eller via Kontaktcenter, tel 08–523 010 00, för ett förhandsbesked.

När du har sökt tillstånd expand_less expand_more

Polisen går igenom din ansökan och lämnar den till oss på kommunen så att vi kan lämn eventuella synpunkter. När vi får ansökan från Polisen granskas den och en handläggare kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.
När ansökan är komplett bedömer vi den utifrån flera faktorer, exempelvis:

  • Vad du ska använda platsen till?
  • Kommer det du vill göra orsaka störningar för andra?
  • Kommer det påverka framkomligheten på platsen?
  • Är det någon annan som redan har tillstånd för platsen?

Polisens handläggning tar upp till sex veckor förutsatt att ansökningen är komplett. Kommunens tid för att granska ansökan och lämna synpunkter till polisen är upp till två veckor beroende på andra remissinstanser.

Lämna in din ansökan i god tid innan tänkt start för din verksamhet.

När du fått tillstånd expand_less expand_more

Du kommer att betala hyra till kommunen för den mark som du ska använda. Taxorna och avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige med stöd av kommunala avgiftslagen (1957:259).
Läs mer på sidan om kommunens taxor och avgifter.

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att platsen påverkas så lite som möjligt. Du som tillståndshavare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

När du avslutar ditt tillstånd expand_less expand_more

Du har ansvaret för att återställa marken i det skick den var som innan du hyrde marken när du avslutar ditt tillstånd. Tips är att fotografera ytan innan du etablerar och sedan efter avetablering.

Kommunen kan komma att boka tid med dig för en för- och efterbesiktning.

 

 

Arrendera kommunens mark expand_less expand_more

En del av kommunens mark arrenderar vi ut, till exempel till företag, privatpersoner eller föreningar. Marken nyttjas bland annat  till fritidshus, odling, bete, båtklubbar och föreningsverksamhet.

Är du intresserad av att arrendera mark eller har frågor om kommunens arrendatorer kan du höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret genom att ringa till kontaktcenter på 08-523 010 00, eller mejla oss på fastighet@sodertalje.se.