Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2019. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas. Du kan ta del av hela dokumentet eller uppdelat per nämnd.

Taxor och avgifter 2019

Omsorgsnämnden

Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning

Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Konstruktion av taxor gentemot Mål och budget 2019

Ersättningar

Taxor och avgifter omsorgsnämnden

Socialnämnden

Tillstånds - och tillsynsverksamheterna

Vuxenenheten

Dödsboförvaltning

Familjerådgivning

Taxor och avgifter socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden

Taxor och avgifter äldreomsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Avgift för förskola

Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år

Avgift för skolbarnsomsorg

Avgift för öppen fritidsverksamhet

Taxor och avgifter utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskolan

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Plan- och Bygglovtaxa

Objektsfaktorer

Tidersättning

Underrättelse och expediering

Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)

Justering av bygglovsavgifter

Avgift för besked

Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

Beslut om ny kontrollansvarig

Hissar och andra motordrivna anordningar

Nybyggnad – Bygglovavgift

Tillbyggnad

Enkla byggnader

Övriga åtgärder

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Rivningslov inklusive startbesked

Bygglov för skyltar

Marklov inklusive startbesked

Master, torn, vindkraftverk

Bygglov för anläggningar

Övriga ärenden

Brandfarliga och explosiva varor m.m.

Geografisk informationshantering

Avgift för nybyggnadskarta

Avgift för utstakning

Lägeskontroll

Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information

Kopiering och utskrifter

Nyttjande av punkter och punktskisser

Uppdragstaxa

Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken inklusive bilaga 1

Taxebilaga 2

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för strålskyddstillsyn

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxor och avgifter miljönämnden

Tekniska nämnden

Upplåtelse av offentlig plats

Torgplats

Upplåtelse av offentlig plat

Torgplats

Felparkering

Parkering 2017

Övrig parkering

Grävning i kommunal och allmän mark

Dispenser från lokala trafikföreskrifter

Tillfälliga trafikanordningsplaner

Tomtköavgift

Gatukostnader

Taxor och avgifter tekniska nämnden

VA-taxan

Taxa för vatten och avlopp 2018 Telge Nät

Avfallstaxan

Avfallstaxan 2019 Telge Återvinning