Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2020. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas. Du kan ta del av hela dokumentet eller uppdelat per nämnd.

Taxor och avgifter 2021 - samlat dokument

Taxor och avgifter 2021

Omsorgsnämnden

 • Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Konstruktion av taxor gentemot Mål och budget 2021
 • Ersättningar

Taxor och avgifter omsorgsnämnden

Socialnämnden

 • Tillstånds - och tillsynsverksamheterna
 • Vuxenenheten
 • Dödsboförvaltning
 • Familjerådgivning

Taxor och avgifter socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden

Taxor och avgifter äldreomsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

 • Avgift för förskola
 • Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år
 • Avgift för skolbarnsomsorg
 • Avgift för öppen fritidsverksamhet

Taxor och avgifter utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

 • Kulturskolan

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Bygglovstaxa

 • Övergångsbestämmelser
 • Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till
 • Komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus
 • Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt sk ”Attefallsregler”
 • Övriga åtgärder som endast kräver anmälan
 • Kolonistugor
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och anläggningar (och det som hör till), samt andra åtgärder med tekniskt samråd (tex tillbyggnad, komplementbyggnader)  
 • Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar
 • Andra åtgärder
 • Avgifter för skyltar och ljusanordningar
 • Andra avgifter som kan tillkomma
 • Övriga avgifter
 • Övergångsbestämmelser
 • Timdebitering
 • Debitering vid extra tidskrävande ärenden
 • Utskrift på papper

Planavgifter

 • Planbesked
 • Detaljplan
 • Avgift enligt planavtal
 • Avgift för gällande detaljplan
 • Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m2)

Geografisk informationshantering

 • Nybyggnadskarta
 • Utstakning
 • Lägeskontroll
 • Grundkarta
 • TIllfälligt nyttjande av digital geografisk information
 • Utskrifter av kartor och ortofoton
 • Uppdragstaxa

Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden

Taxor och avgifter miljönämnden

Tekniska nämnden

 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Torgplats
 • Felparkering
 • Parkering 
 • Övrig parkering
 • Grävning i kommunal och allmän mark
 • Dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
 • Gatukostnader

Taxor och avgifter tekniska nämnden

Kopiering av allmänna handlingar

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar

VA-taxa

Taxa för vatten och avlopp 2021 Telge Nät

Avfallstaxa

Avfallstaxa 2021 Telge Återvinning