Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2022. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas. Just nu arbetar vi med att uppdatera dokumenten.

Taxor och avgifter 2022

Omsorgsnämnden

 • Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Konstruktion av taxor gentemot Mål och budget 2021
 • Ersättningar

Taxor och avgifter omsorgsnämnden

Socialnämnden

 • Tillstånds - och tillsynsverksamheterna
 • Vuxenenheten
 • Dödsboförvaltning
 • Familjerådgivning

Taxor och avgifter socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden

Taxor och avgifter äldreomsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

 • Avgift för förskola
 • Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år
 • Avgift för skolbarnsomsorg
 • Avgift för öppen fritidsverksamhet

Taxor och avgifter utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

 • Kulturskolan

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Bygglovstaxa

 • Övergångsbestämmelser
 • Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till
 • Komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus
 • Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt sk ”Attefallsregler”
 • Övriga åtgärder som endast kräver anmälan
 • Kolonistugor
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och anläggningar (och det som hör till), samt andra åtgärder med tekniskt samråd (tex tillbyggnad, komplementbyggnader)  
 • Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar
 • Andra åtgärder
 • Avgifter för skyltar och ljusanordningar
 • Andra avgifter som kan tillkomma
 • Övriga avgifter
 • Övergångsbestämmelser
 • Timdebitering
 • Debitering vid extra tidskrävande ärenden
 • Utskrift på papper

Planavgifter

 • Planbesked
 • Detaljplan
 • Avgift enligt planavtal
 • Avgift för gällande detaljplan
 • Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m2)

Geografisk informationshantering

 • Nybyggnadskarta
 • Utstakning
 • Lägeskontroll
 • Grundkarta
 • TIllfälligt nyttjande av digital geografisk information
 • Utskrifter av kartor och ortofoton
 • Uppdragstaxa

Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden

 • Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, inklusive bilaga 1
 • Bilaga 2 till taxa för prövning och tillsyn miljöbalken
 • Livsmedelskontroll och animaliska biprodukter
 • Tillsyn enligt strålskyddslagen
 • Tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxor och avgifter miljönämnden

Tekniska nämnden

 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Torgplats
 • Felparkering
 • Parkering 
 • Övrig parkering
 • Grävning i kommunal och allmän mark
 • Dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
 • Gatukostnader

Taxor och avgifter tekniska nämnden

Kopiering av allmänna handlingar

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar

Kopietaxa allmänna handlingar

Taxa vatten och avlopp

Taxa för vatten och avlopp 2022 Telge Nät

Avfallstaxa

Avfallstaxa 2022 Telge Återvinning