Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2024. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas.

Taxor och avgifter 2024

Omsorgsnämnden

 • Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Förslag till taxor och avgifter avseende SoL 2024
 • Avgiftsbefrielse SoL
 • Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Taxor och avgifter omsorgsnämnden

Socialnämnden

 • Tillstånds - och tillsynsverksamheterna
  Prövningsavgifter
  Tillsynsavgifter
 • Vuxenenheten
 • Dödsboförvaltning
 • Familjerådgivning

Taxor och avgifter socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden

Förslag till taxor och avgifter 2024

Taxor och avgifter äldreomsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

 • Taxor för avgift förskola, fritidshem och fritidsklubb
  Maxtaxa
  Allmänt om avgift för förskola, fritidshem samt fritidsklubb
 • Avgifter för förskola och fritidshem enligt maxtaxan
  Avgift för förskola
  Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år
  Avgift för fritidshem
 • Avgift för öppen fritidsverksamhet
 • Avgift för skriftlig påminnelse

Taxor och avgifter utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

 • Kulturskolan
 • Övriga taxor och avgifter

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

Bygglovstaxa

 • Övergångsbestämmelser
 • Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till
 • Komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus
 • Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt sk ”Attefallsregler”
 • Övriga åtgärder som endast kräver anmälan
 • Kolonistugor
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och anläggningar (och det som hör till), samt andra åtgärder med tekniskt samråd (tex tillbyggnad, komplementbyggnader)  
 • Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar
 • Andra åtgärder
 • Avgifter för skyltar och ljusanordningar
 • Andra avgifter som kan tillkomma
 • Övriga avgifter
 • Övergångsbestämmelser
 • Timdebitering
 • Debitering vid extra tidskrävande ärenden
 • Utskrift på papper

Planavgifter

 • Planbesked
 • Detaljplan
 • Avgift enligt planavtal
 • Avgift för gällande detaljplan
 • Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m2)

Geografisk informationshantering

 • Nybyggnadskarta
 • Utstakning
 • Lägeskontroll
 • Grundkarta
 • TIllfälligt nyttjande av digital geografisk information
 • Utskrifter av kartor och ortofoton
 • Uppdragstaxa

Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

Miljönämnden

 • Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 • Taxa för miljönämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
 • Taxa för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen
 • Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxor och avgifter miljönämnden

Tekniska nämnden och kommundelsnämnderna

 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Parkering
 • Grävning i kommunal och allmän mark
  Praktisk tillämpning vid konstaterade brister
  Undermålligt underhåll under garantitiden
  Extra avgifter
 • Dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
 • Gatukostnader

Taxor och avgifter Tekniska nämnden

Kopiering av allmänna handlingar

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar. 

Kopietaxa allmänna handlingar

Vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Avfallstaxa

Södertälje kommuns avfallstaxa