Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2023. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas.

Taxor och avgifter 2023

Omsorgsnämnden

 • Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Konstruktion av taxor gentemot Mål och budget
 • Ersättningar

Taxor och avgifter omsorgsnämnden

Socialnämnden

 • Tillstånds - och tillsynsverksamheterna
 • Vuxenenheten
 • Dödsboförvaltning
 • Familjerådgivning

Taxor och avgifter socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden

Taxor och avgifter äldreomsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

 • Avgift för förskola
 • Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år
 • Avgift för skolbarnsomsorg
 • Avgift för öppen fritidsverksamhet

Taxor och avgifter utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

 • Kulturskolan

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

Bygglovstaxa

 • Övergångsbestämmelser
 • Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till
 • Komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus
 • Åtgärder som endast kräver anmälan, enligt sk ”Attefallsregler”
 • Övriga åtgärder som endast kräver anmälan
 • Kolonistugor
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och anläggningar (och det som hör till), samt andra åtgärder med tekniskt samråd (tex tillbyggnad, komplementbyggnader)  
 • Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar
 • Andra åtgärder
 • Avgifter för skyltar och ljusanordningar
 • Andra avgifter som kan tillkomma
 • Övriga avgifter
 • Övergångsbestämmelser
 • Timdebitering
 • Debitering vid extra tidskrävande ärenden
 • Utskrift på papper

Planavgifter

 • Planbesked
 • Detaljplan
 • Avgift enligt planavtal
 • Avgift för gällande detaljplan
 • Planavgifter för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
 • Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar (radhus och kedjehus med gemensam fastighet) per yta (m2)

Geografisk informationshantering

 • Nybyggnadskarta
 • Utstakning
 • Lägeskontroll
 • Grundkarta
 • TIllfälligt nyttjande av digital geografisk information
 • Utskrifter av kartor och ortofoton
 • Uppdragstaxa

Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

Miljönämnden

 • Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, inklusive bilaga 1
 • Bilaga 2 till taxa för prövning och tillsyn miljöbalken
 • Livsmedelskontroll och animaliska biprodukter
 • Tillsyn enligt strålskyddslagen
 • Tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxor och avgifter miljönämnden

Tekniska nämnden och kommundelsnämnderna

 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Torgplats
 • Felparkering
 • Parkering 
 • Övrig parkering
 • Grävning i kommunal och allmän mark
 • Dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
 • Gatukostnader

Taxor och avgifter tekniska nämnden och kommundelsnämnderna

Kopiering av allmänna handlingar

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar. Uppdateras senare.

Kopietaxa allmänna handlingar 2022

Taxa vatten och avlopp

Taxa för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Avfallstaxa

Avfallstaxa