Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2019. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas. Du kan ta del av hela dokumentet eller uppdelat per nämnd.

Taxor och avgifter 2019

Omsorgsnämnden

 • Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Konstruktion av taxor gentemot Mål och budget 2019
 • Ersättningar

Taxor och avgifter omsorgsnämnden

Socialnämnden

 • Tillstånds - och tillsynsverksamheterna
 • Vuxenenheten
 • Dödsboförvaltning
 • Familjerådgivning

Taxor och avgifter socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden

Taxor och avgifter äldreomsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

 • Avgift för förskola
 • Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år
 • Avgift för skolbarnsomsorg
 • Avgift för öppen fritidsverksamhet

Taxor och avgifter utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

 • Kulturskolan

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Plan- och Bygglovtaxa

 • Objektsfaktorer
 • Tidersättning
 • Underrättelse och expediering
 • Handläggningsfaktor för bygglov HF1
 • Handläggningsfaktor för startbesked HF2
 • Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)
 • Justering av bygglovsavgifter
 • Avgift för besked
 • Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
 • Beslut om ny kontrollansvarig
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Nybyggnad – Bygglovavgift
 • Tillbyggnad
 • Enkla byggnader
 • Övriga åtgärder
 • Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
 • Rivningslov inklusive startbesked
 • Bygglov för skyltar
 • Marklov inklusive startbesked
 • Master, torn, vindkraftverk
 • Bygglov för anläggningar
 • Övriga ärenden
 • Brandfarliga och explosiva varor m.m.

Geografisk informationshantering

 • Avgift för nybyggnadskarta
 • Avgift för utstakning
 • Lägeskontroll
 • Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information
 • Kopiering och utskrifter
 • Nyttjande av punkter och punktskisser
 • Uppdragstaxa

Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken inklusive bilaga 1

Taxebilaga 2

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för strålskyddstillsyn

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

 

Tekniska nämnden

 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Torgplats
 • Upplåtelse av offentlig plat
 • Torgplats
 • Felparkering
 • Parkering 2017
 • Övrig parkering
 • Grävning i kommunal och allmän mark
 • Dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
 • Tomtköavgift
 • Gatukostnader

Taxor och avgifter tekniska nämnden

VA-taxa

Taxa för vatten och avlopp 2019 Telge Nät

Avfallstaxan

Avfallstaxan 2019 Telge Återvinning