Översiktliga studier

En översiktlig studie är en del av kommunens strategiska underlag som hjälper det efterkommande arbetet med att ta fram detaljplaner. Riktlinjer, fördjupade översiktsplaner eller ortsanalyser är sådana dokument. I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan en fördjupning genomföras. I en fördjupad översiktsplan ska det framgå hur marken får användas och hur kvarteren och gatorna ska se ut vilket underlättar vid framtagandet av detaljplaner då inriktningar finns angivet. Översiktliga studier är inte juridiskt bindande dokument.

Pågående översiktliga studier

Just nu pågår inget sådant projekt.

 

Färdiga översiktliga studier: