Medborgardialog

Invånare sitter på en brygga i marenplan

Här kan du hitta aktuella medborgardialoger på samhällsbyggnadskontoret. Du kan också hitta de dialoger som vi tidigare genomfört.

Samhällsbyggnadskontoret jobbar ständigt med att utveckla Södertälje och dess omkringliggande delar. Hur du upplever staden du bor och/eller vistas i är viktigt för oss att veta för att vi ska kunna utveckla stadens fysiska miljö i rätt riktning.

Dialogprocessen

Genomförandet av en medborgardialog kan ske på olika sätt, både genom fysiska och digitala metoder, samtidigt som det är möjligt att involvera medborgarna till olika grad i arbetet. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan invånarnas grad av påverkan delas in enligt nedan:

Information innebär att förse medborgarna med lättillgänglig, balanserad och objektiv information.

Konsultation innebär att få medborgarnas respons/återkoppling på analyser, förslag, alternativ, till exempel möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ man tycker är mest lämpligt att genomföra. Det kan också handla om att ta emot och behandla medborgares synpunkter, förfrågningar, och klagomål

Dialog innebär att medborgarna ges möjlighet att i olika former möta andra för att föra dialog om olika frågor som rör samhällets utveckling där alla får möjlighet att föra fram sin åsikt.

Inflytande sker när medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga under en längre process där inflytande sker från identifiering och utveckling av alternativ till val av förslag/lösningar som leder fram till genomförandet. 

Medbeslutande sker när ansvar delegeras till enskilda personer. Fullmäktige kan också besluta om att delegera beslutfattandet till medborgarna genom att genomföra en beslutande folkomröstning.

Pågående medborgardialoger

Just nu pågår inga medborgardialoger.