Strukturplaner

Strukturplaner

En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel år 2036. Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag och stöd vid fortsatt framtida planläggning inom stadsdelarna. Strukturplaner är inte juridiskt bindande dokument.

Vad är en strukturplan?

Strukturplaner visar områdets sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. Detta presenteras genom beskrivande text, kartor, diagram, sektioner, illustrationer och inspirerande referensbilder. En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som ska framhäva en stadsdels potential att utvecklas.

Till skillnad från en detaljplan redovisar inte strukturplanen den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

Medborgardialog

Strukturplanerna är uppbyggda på en analys av stadsdelarnas förutsättningar samt medborgardialoger som bedrivits med invånare. Dialogen har hjälpt kommunen att samla in bred och aktuell information om olika stadsdelar från medborgarnas perspektiv och hur de upplever specifika platser.

Du kan hitta pågående samt tidigare gjorda dialoger under sidan för medborgardialoger.

Antagna strukturplaner: