Strukturplan för Geneta

Strukturplanen

Strukturplanen ska utgöra ett vägledande underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning och visar på en möjlig utveckling för stadsdelen år 2036. Den är inte juridiskt bindande och alla förslag utreds i detalj i ett senare skede tillsammans med berörda parter.

Strukturplanen är baserad på en analys av området där kommunen har försökt lyfta fram stadsdelarnas utmaningar och möjligheter samt identifiera viktiga delar.  Tillsammans med en medborgardialog har förslaget växt fram.

Tanken med dokumentet är att få ett helhetsgrepp över stadsdelen för att i framtiden kunna planlägga i ett större sammanhang.

Medborgardialog

Medborgardialogen för Geneta strukturplan genomfördes dels genom uppsökande dialog vid tre tillfällen på strategiskt utvalda platser (Netto, ICA Maxi samt i Geneta centrum), dels genom intervjuer med en pedagog från samtliga skolor/förskolor i Geneta samt genom workshops med elever från alla årskurser på Wasaskolan för att ta del av barnens egna perspektiv. Totalt deltog 122 personer.  

Förslaget

Strukturplanen ska ligga till underlag för fortsatt planering inom stadsdelarna och är tänkt att lyfta fram områdets potenital och medborgarnas tankar för utveckling. Förslaget har ett tidsperspektiv fram till 2036 och är vägledande. Exakt hur området kommer att utvecklas utreds i ett senare skede där strukturplanen utgör en samlad bild av exempelvis möjliga kopplingar, bebyggelse, verksamheter, stråk, parker och grönområden.