Strukturplan för Hovsjö

Hovsjö har flera kvaliteter redan idag och därför också stor potential att växa och bli en mer tillgänglig och uppskattad stadsdel. Här finns en central och trafikskyddad stadsdelspark, natursköna omgivningar med närhet till både Måsnaren, Vasaskogen, Eklundsnäs och Gröndal.

Arbetet med att ta fram en strukturplan för Hovsjö påbörjades 2018. Flera fokusgruppdialoger hölls tidigt i arbetet, med bland annat barn, unga tjejer och verksamheter i Hovsjö centrum. Parallellt med dialogerna gavs också tillfälle att svara på en digital enkät för boende och brukare i Hovsjö. Enkätsvaren var viktiga i arbetet för att få del av Hovsjöbornas kunskap om området, men även för att få veta hur de ser på att utveckla området. Utöver dialoger ligger också utredningar, stadsbyggnadsanalyser och inventeringar till grund för framtagandet av strukturplanen. 
 
I strukturplanen för Hovsjö föreslås nu sex huvuddrag för framtida utveckling:
  1. Utred en ny koppling över E20 för att motverka stadsdelens fysiska segregation i förhållande till intilliggande stadsdelar och som kan underlätta för barn att röra sig i staden.
  2. Spara värdefull naturmark genom att förtätning koncentreras på och i anslutning till redan ianspråktagen mark.
  3. Utöka och utveckla parker och stråk. Befintliga parker prioriteras och föreslås rustas upp samt förbättrad tillgång till Måsnaren och befintligt rekreations- och motionsutbud. Nya parkytor behöver tillkomma vid förtätning för att möta en växande befolkning. 
  4. Hovsjö har idag inga tydliga entréer till stadsdelen. Därför föreslås utformningen av entréerna under E20 ses över på kort sikt. På lång sikt kan Tvetavägen utvecklas till stadsgata för att minska det fysiska såväl som det mentala upplevda avståndet till staden.
  5. Hovsjö centrum föreslås omvandlas. Här ska en blandning av till exempel kontor, service och bostäder kunna bidra till att ge mer liv åt Hovsjö centrum även efter arbetstid. Stor prioritet ges till lokaler för verksamheter och kontor vid förtätning för att möjliggöra för fler arbetsplatsetableringar i området, som också kommer få goda förutsättningar till kommunikationer både lokalt och regionalt genom den nya motorvägsavfart som studeras.
  6. Utred flytt av väg (Granvägen och Varnbäcksvägen), på så sätt är det möjligt att  förtäta med bostäder på bägge sidor om vägen utan att behöva påverka habitat och ta för mycket naturmark i anspråk.
Utöver strukturplanen har också en åtgärdslista tagits fram. Åtgärdslistan är ett inspel till kommande mål och budget och tar upp förslag på åtgärder som kan ske på kort sikt. Förtätning tar tid men det finns en stor förändringspotential i den kommunalt ägda naturmarken och parkmarken som inte är lämplig för förtätning men där mindre åtgärder kan leda till stora förbättringar i vardagen.Strukturplanen för Hovsjö är ett förslag på utveckling av stadsdelen till 2036 och är inte jusridiskt bindande. För förtätning med exempelvis nya byggnader krävs detaljplanering med tillkommande utredningar.

Läs mer om strukturplaner här.

 

Visionspictogram för Hovsjöparken