Strukturplan för Brunnsäng

Strukturplanen

Strukturplanen utgör ett vägledande underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning och visar på en möjlig utveckling för stadsdelen fram till år 2036. Den är inte juridiskt bindande och alla förslag utreds i detalj i ett senare skede tillsammans med berörda parter.

Strukturplanen bygger dels på en nulägesbeskrivning av stadsdelen där olika fysiska och sociala förutsättningar presenteras, och dels på de synpunkter som framkommit under en medborgardialog.

Tanken med dokumentet är att få ett helhetsgrepp över området för att i framtiden kunna planlägga i ett större sammanhang.

Medborgardialog

I samband med strukturplanearbetet har kommunen under hösten 2019 genomfört en medborgardialog tillsammans med Telge Fastigheter och HSB. Under dialogen har vi varit på plats i Brunnsängs centrum för att samla in kunskap och gemensamt med medborgare diskutera hur Brunnsäng kan utvecklas i framtiden. Hur du som bor och verkar i Brunnsäng upplever området är viktigt för oss att veta för att kunna driva en utveckling i rätt riktning.

Läs mer om hur vi arbetar med medborgardialoger och strukturplaner

Förslaget

Förslaget ska ligga till underlag för fortsatt planering inom Brunnsäng och är tänkt att lyfta fram områdets potenital och medborgarnas tankar för utveckling. Förslaget har ett tidsperspektiv fram till 2036 och är vägledande. Exakt hur området kommer att utvecklas utreds i ett senare skede där strukturplanen utgör en samlad bild av exempelvis möjliga kopplingar, bebyggelse, verksamheter, stråk, parker och grönområden. Läs mer i dokumentet "Strukturplan för Brunnsäng"