Strukturplan för Västergård

Strukturplanen

Strukturplanen utgör ett vägledande underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning och visar på en möjlig utveckling för stadsdelen fram till år 2036. Den är inte juridiskt bindande och alla förslag utreds i detalj i ett senare skede tillsammans med berörda parter.

Strukturplanen bygger dels på en nulägesbeskrivning av stadsdelen där olika fysiska och sociala förutsättningar presenteras, och dels på de synpunkter som framkommit under en medborgardialog.

Tanken med dokumentet är att få ett helhetsgrepp över området för att i framtiden kunna planlägga i ett större sammanhang.

Medborgardialog

I arbetet med strukturplanen för Västergård har digitala webbenkäter
bedrivits i två olika delar där syftet med den första har varit att informera
invånarna om arbetet med planen och att i ett tidigt skede samla in information, synpunkter och kunskap kring stadsdelen. Från första delen av enkäten har resultaten samlats in och analyserats och använts som underlag för ett första utkast av strukturplanen.

I den andra delen av webbenkäten har syftet varit att redovisa första utkastet av strukturplanen där synpunkter och önskemål från den första enkäten tillsammans med kommunens analys av området har integrerats och format ett första förslag. Tanken har varit att samla in ytterligare synpunkter men främst ge invånarna möjlighet att diskutera, utveckla och säkerställa att deras intressen har tagits med i beräkning i förslaget.

Läs mer om medborgardialogen här.

Förslaget

Förslaget ska ligga till underlag för fortsatt planering inom Västergård och är tänkt att lyfta fram områdets potenital och medborgarnas tankar för utveckling. Förslaget har ett tidsperspektiv fram till 2036 och är vägledande. Exakt hur området kommer att utvecklas utreds i ett senare skede där strukturplanen utgör en samlad bild av exempelvis möjliga kopplingar, bebyggelse, verksamheter, stråk, parker och grönområden. Läs mer i dokumentet "Strukturplan för Västergård".