Strukturplan för Ronna

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en övergripande struktur för stadsdelen Ronna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Strukturplanen är inte juridiskt bindande.

Strukturplanen syftar till att svara på dessa frågor:

  • Hur befintliga mötesplatser, stråk och bebyggelseområden kan förstärkas och förbättras
  • Var förtätning kan ske
  • Var nya mötesplatser kan skapas
  • Hur tillräckligt med platser för förskola, skola och äldreomsorg kan tillgodoses
  • Hur områden kan kopplas samman
  • Hur trygghet och säkerhet kan öka

Förslagets huvuddrag

Sammanfattningsvis föreslår Strukturplanen nya mötesplatser i form av parker, odlingsytor, lekplatser samt lokaler som möjliggör möten. Planen föreslår även för­tätning med bostäder, främst utmed stråk för att stärka stråken och göra dem tryggare. Strukturplanen föreslår också att förbättra kopplingar till omkringliggande stadsdelar.

Många platser för nya bostäder pekas ut som möjliga att undersöka vidare. Det handlar om att förtäta med nya flerbostadshus på flera ställen, bland annat längs med Enhörnaleden, Kämpingevä­gen och Robert Anbergs väg. Förslaget bygger vidare på den karaktäristiska struktur som finns i Ronna med smala skivhus. På vissa platser föreslås andra typer av flerbostadshus om mer bildar gårdsmiljöer. Föreslaget innebär ca 1000 nya bostäder.