Strukturplan för Lina

Strukturplanen

Strukturplanen utgör ett vägledande underlag i det fortsatta arbetet med Linas planläggning och visar på en möjlig utveckling för stadsdelen år 2036. Planen är inte juridiskt bindande och alla förslag behöver utredas i närmare detalj med berörda parter.

Strukturplanens förslag har tagits fram med stöd i en nulägesbeskrivning av stadsdelens fysiska och sociala förutsättningar, och dels på de synpunkter som framkommit under en medborgardialog med stadsdelens invånare.

Tanken med dokumentet är att på en övergripande nivå över området för att i framtiden kunna planlägga i ett större sammanhang.

Medborgardialog

Medborgardialogen för Lina är uppbyggd kring fyra delar som alla har bidragit med olika typer av information och påverkan in i strukturplanen. De fyra delarna har bestått av intervjustudier, digital webbenkät, designdialog samt återkoppling.

Förslaget

Strukturplanen ska ligga till underlag för fortsatt planering inom stadsdelarna och är tänkt att lyfta fram områdets potenital och medborgarnas tankar för utveckling. Förslaget har ett tidsperspektiv fram till 2036 och är vägledande. Exakt hur området kommer att utvecklas utreds i ett senare skede där strukturplanen utgör en samlad bild av exempelvis möjliga kopplingar, bebyggelse, verksamheter, stråk, parker och grönområden. Läs mer i dokumentet "Strukturplan för Lina".