Riktlinjer för bostadsbyggande på landsbygden

Södertälje kommun har ett behov av att skapa nya bostäder. För att nå målet att skapa möjligheter för bostadsbyggande på landsbygden och stimulera en utveckling i dessa delar av kommunen är det viktigt att se till olika ärendens unika förutsättningar. För att kunna arbeta efter en gemensam bedömningsgrund för bygglovs- och planärenden gällande bostadsbyggande på landsbygden har riktlinjer för detta tagits fram.

Riktlinjerna fokuserar på lokalisering, placering och gestaltning av ny bostadsbebyggelse med tydliggöranden kring anpassningar i förhållande till landskapstyp. Landskapstyper har definierats utifrån variation i topografi och markbeskaffenhet, som kommit att prägla det kulturhistoriska avtrycket. Kommunen har därmed delats in i tre olika landskapstyper; skogshöjdslandskap, jordbrukslandskap och mosaiklandskap.

Riktlinjerna är vägledande för såväl detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov eller förhandsbesked. I de fall det finns fördjupade översiktsplaner för områden som omfattas av riktlinjerna föreslås dessa läsas tillsammans för bästa bedömning.