Riktlinjer för bostadsbyggande på landsbygden

Tecknad illustration över landsbygd

Södertälje kommun har ett behov av att skapa nya bostäder. För att nå målet att skapa möjligheter för bostadsbyggande på landsbygden och stimulera en utveckling i dessa delar av kommunen är det viktigt att se till olika ärendens unika förutsättningar. För att kunna arbeta efter en gemensam bedömningsgrund för bygglovs- och planärenden gällande bostadsbyggande på landsbygden har riktlinjer för detta tagits fram.

Riktlinjerna fokuserar på lokalisering, placering och gestaltning av ny bostadsbebyggelse med tydliggöranden kring anpassningar i förhållande till landskapstyp. Landskapstyper har definierats utifrån variation i topografi och markbeskaffenhet, som kommit att prägla det kulturhistoriska avtrycket. Kommunen har därmed delats in i tre olika landskapstyper; skogshöjdslandskap, jordbrukslandskap och mosaiklandskap.

Riktlinjerna är vägledande för såväl detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov eller förhandsbesked. I de fall det finns fördjupade översiktsplaner för områden som omfattas av riktlinjerna föreslås dessa läsas tillsammans för bästa bedömning.