Fördjupad översiktsplan för Järna

Den fördjupade översiktsplanen för Järna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Järna.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att anta den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivning. Den vann laga kraft 2014-07-08.

Efter att planen antagits har en särskild sammanställning upprättats enligt 6 kap 16 § miljöbalken.