Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna är att skapa förutsättningar för en attraktiv bostadsbebyggelse och att utveckla området för rekreation. Fördjupningen ska redovisa en framtida markanvändning i området, samt ge förutsättningar för att lösa vatten och avloppsfrågan samt trafikförsörjningen.  

Planen antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2009. Planen överklagades och förvaltningsrätten avslog överklagandena den 17 juni 2011. Detta innebär att den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna gäller och kan användas som underlag för fortsatt planering och byggande