Program för Bårstafältet

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. I programområdet är det möjligt att nyttja befintliga gång- och cykelvägar samt befintlig kollektivtrafik. Programområdet i de västra delarna av Södertälje längs med Strängnäsvägen/ Ängsgatan.

Programets syfte

Genom planläggning av programområdet knyts omkringliggande områden ihop med varandra. I programområdet skapas framtida attraktiva mötesplatser, dels för kommande boende i området men även för de som är bosatta utanför programområdet.

Programet skapar möjligheter att lösa dagens översvämningsproblem i området.

Samråd

Programsamråd pågick till den 31 mars.

Den 7 mars kl 15:00-20:00 var det Öppet hus i Stadshuset.

Förslaget har reviderats efter samrådet.

Område G, F och D utgår som möjliga bostadsområden och de föreslås i stället att utvecklas för verksamheter. För område A och B fortgår möjligheten att utveckla bostäder. Ett lämpligt avstånd till Strängnäsvägen ska utredas för att säkerställa att bostäderna inte påverkas av risker förknippat med farligt-godstransporter.