Planprogram för Södertälje stadskärna 2009-2029

Syftet med programmet är att fungera som ett diskussionsunderlag för den förestående utvecklingen av Södertälje stadskärna samt att fungera som formellt program för kommande detaljplaner. Det övergripande syftet är att förmedla en tydlig helhetsbild av en möjlig utveckling i innersta Södertälje samt visa på områdets förutsättningar och potential. Övergripande frågor rörande bl. a. miljöpåverkan, rekreation, offentlig och kommersiell service, trafikstruktur, kollektivtrafik m.m. behöver ses i ett större sammanhang och kan inte hanteras inom ramen för de kommande enskilda detaljplanerna.

Tidplan
Processen med att utveckla centrala Södertälje sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Programskedet är ett tidigt skede i arbetet med att utveckla staden. Programmet ligger till grund för framtida detaljplaner för området samt fungerar som stöd vid förfrågningar om markanvisningar