Planprogram för Södertuna verksamhetsområde

På sammanträdet i Kommunfullmäktige den 29 maj 2023 godkändes Södertuna  planprogram. Den godkända handlingen av programmet samt justeringarna som gjordes efter nämndbeslutet finns att ta del av på denna hemsida.

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde inom Järna kommundel och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.

Programmet ger möjlighet för markägare att ansöka om planbesked. När det finns ett positivt planbesked kan detaljplanarbete startas. Under detaljplanarbetet kommer det att finnas två tillfällen att lämna synpunkter och påverka planförslaget – vid samråd och granskning. Information om dessa tillfällen kommer att finnas på projekthemsidan, kommunala anslagstavlan, bibliotek, Södertälje växer som är en portal med fokus på samhällsbyggande och på facebook. 

Detaljplaneprocessen kommer ni att kunna följa på en ny projekthemsida som kommer att skapas när det finns ett uppdrag om detaljplanarbete.