Planprogram för Enhörna

Programområdet ligger mellan Ekeby och Sandviken, samt till viss del i Tuna i Enhörna. Planprogrammet utreder förutsättningarna för den nya vägsträckningen till Sandviken och bebyggelsen runt vägen samt lyfter fram olika alternativa lägen för placering av ny skola/ utbyggnad av skola och dess för- och nackdelar. Programmet följer till stora delar den fördjupade översiktsplanens intentioner och kommer att delas upp i ett flertalet detaljplaner. Programområdet är ca 150 ha stort.