Planprogram för Norra Viksberg

Ett program för Norra Viksberg har upprättats med syfte att klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av föreslagen utbyggnad på en övergripande nivå. I programmet föreslogs utbyggnad av bostäder samt ansluta anslutning av kommunalt vatten och avlopp.

Alla inkomna synpunkter har efter programsamrådet sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-30 § 30 att avsluta ärendet för område C. Bedömningen baseras på den samlade effekten av restriktioner som finns inom området i form av riksintresse för totalförsvaret, höga naturvärden och vattenskyddsområde för södra Mälaren.